Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Rekomendacje do zmian legislacyjnych w zakresie przeprowadzenia transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Instytutu Rozwoju Terytorialnego w ramach prac nad Strategią Energetyczną Dolnego Śląska – kierunkami wsparcia sektora energetycznego. Jego celem była diagnoza stanu obowiązującego w Polsce prawa regulującego wytwarzanie energii, w tym ze źródeł odnawialnych, jej dystrybuowania oraz wykorzystywania wraz z usługami towarzyszącymi tym procesom.

Szczególną uwagę poświęcono realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Istotnym aspektem analizy było również wskazanie roli samorządu terytorialnego, a zwłaszcza samorządu regionalnego.

Opracowanie jest próbą odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie bariery prawne powinny być usunięte aby umożliwić: rozwój energetyki prosumenckiej i rozproszonej, tworzenie się efektywnych klastrów i spółdzielni energetycznych oraz innych form współpracy i działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji i magazynowania energii z odnawialnych źródeł energii?
  • Jakie zmiany prawne powinny zostać wprowadzone i jakie narzędzia prawne powinna posiadać administracja publiczna – szczególnie szczebla regionalnego, aby możliwe było przeprowadzenie transformacji energetycznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej w Polsce, zgodnie z celami polityki unijnej?
  • Jak kształtowane powinny być rola i kompetencje samorządu wojewódzkiego w kontekście stymulowania transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej?

Zadanie zostało zrealizowane przez zespół badawczy pod kierownictwem profesora Uniwersytetu Wrocławskiego dra hab. Jerzego Korczaka, kierownika Zakładu Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Okładka