Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Raport o zagospodarowaniu

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego zawiera kompleksową analizę zjawisk i procesów rozwojowych zebranych w różnorodnych sferach tematycznych m.in.: środowisko przyrodnicze, demografia i mieszkalnictwo, gospodarka, system komunikacji, infrastruktura społeczna oraz kultura. Opracowanie jest uzupełnione o analizę finansów jednostek samorządu terytorialnego, a także analizę stanu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym.

Dokument, poprzez wieloaspektowe ujęcie zagadnień społeczno-gospodarczych i środowiskowych, stanowi istotną pomoc w procesie optymalnego zarządzania rozwojem regionalnym. Ponadto Raport identyfikuje możliwe konflikty przestrzenne, delimituje obszary wymagające bezpośredniego wsparcia, a także formułuje bieżące i przyszłe działania planistyczne.

Geneza i cel opracowania

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego jest dokumentem cyklicznym, sporządzanym obligatoryjnie na mocy artykułu 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie (...) oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji (...).

Obecna, VI kadencja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, obejmuje lata 2018 - 2023. W jej trakcie podjęto prace nad piątą edycją Raportu.

Stan prac

Prace zostały ukończone. Raport został przyjęty uchwałą Nr 4517/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 roku.