Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Wdrażanie Planu

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Plan) to podstawowe narzędzie prowadzenia polityki przestrzennej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Ustalenia Planu stanowią zobowiązanie dla wszystkich organów oraz jednostek tego samorządu, do podejmowania określonych w nim działań. Jednocześnie Instytut Rozwoju Terytorialnego, w imieniu Marszałka i Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wdraża Plan poprzez składanie wniosków, opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych oraz decyzji administracyjnych, sporządzanych przez inne organy.

Geneza i cel działania

Zgodnie z Ustawą z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa opzip) oraz innymi aktami prawnymi (szczegółowo wskazywanymi niżej), organy biorące udział w procesie kształtowania, koordynacji i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, w wielu wypadkach zobowiązane są do uwzględniania ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa w sporządzanych dokumentach.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wiąże organy administracji w części dotyczącej rozmieszczenia ponadlokalnych inwestycji celu publicznego, jak również w zakresie celów, zasad i kierunków polityki przestrzennej w nim ustalonych. Może być także podstawą do opiniowania szeregu  wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w tym składanych na podstawie tzw. specustaw. W poniższym zestawieniu zaprezentowano rodzaje obowiązkowych postępowań, w których badana jest zgodność z planem województwa.

Uzyskanie uzgodnienia dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych

1. Zgodność z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa – projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

Rodzaj postępowania Podstawa prawna  Wnioskodawca
wnioski do projektu studium art. 11 pkt 2 Ustawy opizp - gmina ma obowiązek zawiadomić o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium oraz umożliwić im składanie wniosków wójt, burmistrz albo prezydent miasta
uzgodnienie projektu studium art. 11 pkt 5 Ustawy opizp- organ administracji występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu

2. Zgodność pod względem rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Rodzaj postępowania Podstawa prawna  Wnioskodawca
wnioski do projektu planu miejscowego art. 17 pkt 2 Ustawy opizp - gmina ma obowiązek zawiadomić o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu oraz umożliwić im składanie wniosków wójt, burmistrz albo prezydent miasta
uzgodnienie projektu planu miejscowego art. 17 pkt 6 lit. b Ustawy opizp - organ administracji występuje o uzgodnienie projektu planu z zarządem województwa w zakresie odpowiednich zadań samorządowych

3. Zgodność pod względem rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Rodzaj postępowania Podstawa prawna  Wnioskodawca
uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego art. 53 ust. 4 pkt 10a Ustawy opizp - organ administracji występuje o uzgodnienie do marszałka województwa w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 Ustawy, w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc wójt, burmistrz albo prezydent miasta, wojewoda
uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy art. 64 ust. 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10a Ustawy opzip - organ administracji występuje o uzgodnienie do marszałka województwa w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 Ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, wojewoda

Uzyskanie opinii dla dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych

1. Zgodność z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa – projekt miejscowego planu  rewitalizacji:

Rodzaj postępowania Podstawa prawna  Wnioskodawca
wnioski do projektu planu rewitalizacji art. 17 pkt 2 Ustawy opizp - gmina ma obowiązek zawiadomić o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu oraz umożliwić im składanie wniosków wójt, burmistrz albo prezydent miasta
opinia do projektu planu rewitalizacji art. 17 ust 2 pkt 4 lit a tiret drugie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji - organ administracji występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji do zarząd województwa, w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa

2. Zgodność z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz pod względem rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – uchwała krajobrazowa, uchwała mieszkaniowa  oraz inwestycje na podstawie specustaw:

Rodzaj postępowania Podstawa prawna  Wnioskodawca
opinia do uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane art. 37b ust 2 pkt 7 Ustawy opizp - organ administracji zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 Ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta
opinia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej art. 7 ust. 12, pkt. 21 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - organ administracji zasięga opinii zarządu województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a Ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. l ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - inwestor składa wniosek o wydanie opinii do marszałka województwa w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 Ustawy, w odniesieniu do terenów nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego oraz art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. m Ustawy inwestor składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej art. 9o, ust. 3 pkt 4, lit. h ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - na wniosek inwestora lub jednostki samorządu terytorialnego, zarządu województwa, wydaje opinię dotyczącą ochrony samorządowych obiektów infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka samorządu terytorialnego
opinia dotycząca decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji właściwy zarządca drogi
opinia dotycząca decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  art. 6 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - inwestor składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor
opinia dotycząca decyzji o realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych art. 6 ust. 1, pkt 7, lit. h ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - inwestor składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - inwestor składa wniosek wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym - inwestor składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor
opinia dotycząca decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej art. 5 ust. 1 pkt 12 lit. k) ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących -inwestor składa wniosek o wydanie opinii do zarządu województwa nt. inwestycji inwestor

Szczególny mechanizm dwukrotnego (etap wnioskowania oraz opiniowania / uzgadniania) konsultowania dokumentów z planem województwa przewidziano dla aktów planowania przestrzennego sporządzanych przez samorządy lokalne tj. dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu rewitalizacji, będącego szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W tych przypadkach pierwszy etap - wnioskowania rozpoczyna się od zawiadomienia przez gminę o przystąpieniu do sporządzenia danego dokumentu. W odpowiedzi na zawiadomienie, zarząd województwa składa wnioski do opracowywanego dokumentu. Po tym następuje drugi etap - opiniowania lub uzgadniania.

Etap opiniowania / uzgadniania dotyczy wszystkich rodzajów dokumentów. Rozpoczyna się on od przesłania projektu dokumentu przez organ opracowujący. W odpowiedzi na projekt, zarząd województwa przekazuje opinię lub uzgodnienie - w zakresie ustanowionym prawem.

Ponadto, Plan zawiera również postulaty, które wynikają z założonej wizji oraz ustalonych celów i kierunków polityki zagospodarowania przestrzennego, które nie dotyczą działań należących do kompetencji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i nie stanowią inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Postulaty te są kierowane do gmin na etapie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią przedmiotu uzgadniania. Postulaty do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, do sąsiednich województw i państw oraz do powiatów, są kierowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego jako odrębne wnioski bądź opinie do projektów dokumentów w ramach prowadzonych procedur.

Stan prac

W województwie dolnośląskim Plan województwa został przyjęty uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. pod poz. 4036. Z obowiązującym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) można się zapoznać na stronie w dziale Plan województwa.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego udostępnia usługi przeglądania WMS i usługi pobierania WFS dla danych przestrzennych dotyczących rozwiązań zawartych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) na stronie Geoportalu Dolny Śląsk.

Składanie wniosków a także opiniowanie i uzgadnianie projektów gminnych aktów planowania przestrzennego oraz decyzji prowadzone jest na bieżąco przez Zespół wdrażania polityki przestrzennej Instytutu w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w terminach ustawowych. Ze względów epidemiologicznych zaleca się przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej.

W związku z wejściem w życie 31 października 2020 r. przepisów art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) Instytut zwraca się z prośbą o udostępnianie wraz z przesyłanymi zawiadomieniami o przystąpieniu do sporządzenia lub wnioskami o uzgodnienie dokumentu planistycznego  zbioru danych przestrzennych dotyczących projektów uchwał:

  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie lokalizacji przestrzennej obszarów objętych tymi  aktami w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.          

Kierownik Zespołu wdrażania polityki przestrzennej