Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy (2010)

Dolina Baryczy to potencjał turystyczny i jednocześnie obszary ochrony przyrody. Czy można pogodzić te dwa aspekty? Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy, to propozycja samorządu województwa dolnośląskiego, opracowana przy współudziale gmin i organizacji turystycznych, uwzględniająca jednocześnie ochronę cennych siedlisk i terenów.

Kompleksowy program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego rzeki Baryczy może stanowić podstawę do koordynacji działań podejmowanych przez samorządy województw, samorządy lokalne i organizacje turystyczne na rzecz rozwoju turystyki wodnej oraz do ubiegania się o fundusze na rzecz zagospodarowania turystycznego.

Opracowanie obejmuje następujący zakres zagadnień:

  • charakterystykę obszaru opracowania, na którą składają się opisy: szlaku kajakowego, stanu czystości wody i głównych źródeł zanieczyszczeń, zagrożenia powodziowego, atrakcji przyrodniczych i kulturowych, infrastruktury turystycznej, dostępności komunikacyjnej, terenów przeznaczonych na cele turystyki w gminnych dokumentach planistycznych,
  • analizę SWOT, sporządzoną w trakcie warsztatów z udziałem przedstawicieli zainteresowanych jednostek (gminy, inspektoraty DZMiUW, organizacje turystyczne)
  • propozycję lokalizacji miejsc obsługi turystycznej (MOT) i podziału szlaku na jednodniowe odcinki spływu,
  • karty informacyjne odcinków szlaku kajakowego, na które składa się wykaz oraz opis przeszkód i charakterystycznych miejsc na szlaku, proponowany wykaz zadań inwestycyjnych służących turystycznemu wykorzystaniu Baryczy,
  • zbiorczy wykaz zadań, w ramach którego zaproponowane zostały cztery kategorie zadań: inwestycyjne, związane z organizacją szlaku kajakowego, własne gmin z zakresu planowania przestrzennego, zadania w zakresie poprawy stanu czystości wód rzeki Baryczy oraz inne działania, mające na celu wykorzystanie i rozpropagowanie potencjału turystycznego doliny Baryczy i rozwijanie sieci współpracy.

Cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe predestynują ten obszar do rozwoju turystyki i wskazują na jego wysoką rangę w skali województwa. Jednocześnie część gmin zlokalizowanych na tym obszarze charakteryzuje się niekorzystnymi wskaźnikami rozwoju społeczno-gospodarczego w porównaniu do średniej dla województwa dolnośląskiego, co stanowi zagrożenie marginalizacją. Wymienione wyżej czynniki uzasadniają opracowanie przez samorząd województwa dolnośląskiego Programu zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy, jako narzędzia wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy przy jednoczesnej ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Szlak kajakowy Baryczy może stać się regionalnym produktem turystycznym.

Na obszarze doliny Baryczy wiele organizacji pozarządowych podejmuje działania związane z rozwojem turystyki i ochroną środowiska. Należą do nich, między innymi: Fundacja Doliny Baryczy, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy. Jednym z przeprowadzonych działań była realizacja oznakowania części szlaku kajakowego Baryczy. Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy stanowi wsparcie ze strony samorządu województwa dla działań podejmowanych przez te organizacje oraz samorządy lokalne.

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy - załączniki graficzne

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy - zbiorczy program zadań

Prognoza oddziaływania na środowisko