Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Studium wydobycia i transportu surowców skalnych - trzecia edycja (2021)

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych w województwie dolnośląskim jest opracowaniem, które analizuje stan i perspektywy wydobycia oraz transportu tych surowców w regionie. Na podstawie wyników tych badań określane są rekomendacje dla polityki przestrzennej województwa dolnośląskiego.

Opracowanie składa się z dwóch części, pierwsza zawiera pełny opis diagnozy stanu wydobycia i transportu surowców skalnych, zaś druga, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego, streszczenie wyników diagnozy oraz rekomendacje i wytyczne dla kierunków działań polityki rozwoju województwa wraz z opisem systemu wdrażania rekomendacji.

Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem najnowszej edycji Studium jest integracja, usystematyzowanie i rozwinięcie wcześniejszych analiz o okres 2010-2019 oraz ich rozszerzenie o zagadnienia potencjału rozwoju górnictwa surowców skalnych i potencjału transportu kolejowego tych materiałów w tym rekomendacji i wytycznych dla polityki rozwoju w tym zakresie.
W skład opracowania, oprócz aktualizacji wyników wcześniejszych prac, weszły analizy:
• zmian wydobycia surowców skalnych (kamieni łamanych i blocznych oraz piasków i żwirów) w czasie i w jednostkach administracyjnych,
• wystarczalności magmowych i metamorficznych kamieni łamanych i blocznych,
• gęstości (koncentracji) wydobycia kamieni łamanych i blocznych,
• wielkości opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin ze złóż w gminach,
• zestawienia odcinków dróg obciążonych transportem samochodowym surowców skalnych na podstawie badań ankietowych,
• statystycznych miar rozproszenia/skupienia wydobycia surowców skalnych
w przestrzeni i ich zmiany w rozpatrywanym okresie,
• wielokryterialne potencjału gmin do rozwijania górnictwa surowców skalnych,
• wariantowe potencjału zakładów górniczych stosujących obecnie transport samochodowy do uwzględnienia transportu kolejowego,
• potencjału wybranych linii kolejowych (nieczynnych) w zakresie transportu surowców skalnych.

 Studium kruszywowe (2021) - stan i perspektywy Studium kruszywowe (2021) - rekomendacje i wytyczne