Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
O projekcie

KTO UCZESTNICZY W PROJEKCIE?

Projekt realizowany jest przez lidera: Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) oraz partnerów: Miasto Legnicę, Gminę Miejską Głogów, Gminę Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Głogów oraz Powiat Bolesławiecki. Do aktywnego udziału zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (jst) z obszaru LGOF, organizacje, przedsiębiorców i mieszkańców.

 

CO ROBIMY?

Cel główny projektu to wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF. Współpraca w ramach projektu pomoże skoordynować działania i rozwiązać wspólne problemy jst wchodzących w skład LGOF. Przełoży się to na wzmocnienie integracji oraz spójności przestrzennej i infrastrukturalnej obszaru.

 

KTO FINANSUJE?

Projekt jest realizowany w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ponad 1,5 mln zł, z czego 90% refundowanych jest ze środków dotacji (w tym 85% stanowi wkład środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 a 15% z budżetu państwa). Środki własne w wysokości 10% wartości projektu zapewnia lider – Województwo Dolnośląskie.

 

JAKI JEST OBSZAR OPRACOWANIA?

Obszar opracowania obejmuje wstępnie wyznaczony Legnicko – Głogowski Obszar Funkcjonalny, który jest jednym z czterech miejskich obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w projekcie zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Określenie dokładnych granic obszaru, jest jednym z celów projektu.

 

CO TO JEST MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY?

Obszar funkcjonalny, to narzędzie polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, która w Polsce i Unii Europejskiej zyskuje na znaczeniu. Ma ona bezpośrednie przełożenie na przykład na Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 miejski obszar funkcjonalny to ciągły przestrzennie układ osadniczy złożony z odrębnych administracyjnie jednostek, składający się ze zwartego obszaru miejskiego i powiązanej z nim funkcjonalnie strefy zurbanizowanej. Wyróżnia się miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich, regionalnych, subregionalnych i lokalnych. Tereny obszaru funkcjonalnego charakteryzują się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednakowymi celami rozwoju.