Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2014)

Plan nieobowiązujący

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego był przyjęty uchwałą nr XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2014 r. pod poz. 2448. Tym samym uchylony został Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2002).

Uchylenie Planu nastąpiło uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. pod poz. 4036. Obowiązujący stał się wówczas Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020).

Plan był dokumentem określającym politykę przestrzenną województwa dolnośląskiego w perspektywie 2020 roku. Był zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i stanowił jej uzupełnienie pokazując wymiar przestrzenny polityki samorządu województwa. Poprzez wskazanie istniejących i planowanych elementów zagospodarowania o charakterze ponadlokalnym, plan ilustrował docelowy (w przyjętej perspektywie czasowej) sposób organizacji przestrzeni województwa. Szczególną treścią planu były ustalenia w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, dla których ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidywała specjalną procedurę wprowadzania do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia planu były obowiązujące dla gmin przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Tekst planu składa się z trzech części o odmiennym charakterze:

  • części I, w której określone zostały uwarunkowania, problemy i wizje rozwoju przestrzennego województwa  jest to część o charakterze diagnostyczno-informacyjnym,
  • część II zawiera cele, kierunki i zasady rozwoju przestrzennego województwa w perspektywie 2020 r. oraz działania i zadania służące realizacji tych celów, a także inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - jest to część o charakterze kierunkowym, określająca politykę przestrzenną samorządu województwa, uwzględniającą Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, a także dokumenty, w których ustalone zostały ponadlokalne inwestycje celu publicznego,
  • część III ma charakter informacyjno-postulatywny, określone w niej zostały zasady i narzędzia realizacji planu.

Załącznikami graficznymi do tekstu planu jest 10 rysunków planu, opracowanych w podziale na poszczególne sfery polityki przestrzennej: przyrodniczo-kulturową, osadniczą i techniczną. Na dwóch osobnych rysunkach pokazane zostało rozmieszczenie ponadlokalnych inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Opracowaniem towarzyszącym projektowi planu jest prognoza oddziaływania na środowisko.

Opracowanie planu zostało poprzedzone Diagnozą stanu zagospodarowania przestrzennego województwa i uwarunkowań dla jego rozwoju sporządzoną w 2009 r., która posłużyła jako materiał wejściowy. W trakcie prac nad planem wzięte zostały pod uwagę również wyniki innych opracowań analitycznych i studialnych oraz raportów, m.in. Diagnozy stanu województwa z 2011 r. opracowanej na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

W ramach prac nad planem przeprowadzona została procedura wynikająca z art. 41 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), przeprowadzona została również procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt planu był dwukrotnie poddawany opiniowaniu i uzgadnianiu, po raz drugi w 2013 roku. Wystąpienia o opinie i uzgodnienia skierowane zostały do właściwych organów i instytucji (361 krajowych, 18 czeskich i 10 niemieckich), w tym do:

  • Wojewody Dolnośląskiego i wojewodów sąsiednich województw: opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego oraz sąsiednich regionów czeskich i niemieckich,
  • wójtów, burmistrzów, prezydentów na terenie województwa dolnośląskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego graniczących z województwem a także jednostek po stronie czeskiej i niemieckiej,
  • starostów i zarządów powiatów na terenie województwa, w powiatach sąsiadujących, w tym na terenie Czech i Niemiec,
  • zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
  • dyrektorów parków narodowych, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia, Ministra Środowiska oraz Ministra Środowiska w Czechach,
  • organów bezpieczeństwa państwa.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został również udostępniony do publicznego wglądu, przez co zapewniony został udział społeczeństwa w sporządzaniu dokumentu.

W październiku 2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpatrzył Uchwałą Nr 4864/IV/13 zgłoszone uwagi a następnie skierował projekt planu do uchwalenia. Pierwsze czytanie odbyło się na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 grudnia 2013 r. Drugie czytanie i zarazem uchwalenie planu nastąpiło 27 marca 2014 r. (Uchwała Nr XLVIII/1622/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego). Uchwalony Plan wraz z dokumentacją planistyczną został przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu w celu oceny zgodności z przepisami prawa a następnie zostanie przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.