Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
CZ

INSTITUT MÍSTNÍHO ROZVOJE

Ředitel

Maciej Zathey
Tel: +48 71 374 95 11
Mail: 

 

Zástupce ředitele pro územní politiku

Agnieszka Wałęga
Tel: +48 71 374 95 11
Mail:

 

Zástupce ředitele pro rozvoj vědy

Bogusław Molecki
Tel: +48 71 374 95 11
Mail: 

 

Tým pro přírodní a kulturní zdroje, do rozsahu jeho činnosti spadají především:

a)      realizace úkolů z oblasti strategického a územního plánování v oblasti následující problematiky:

-        čistého ovzduší,

-        krajiny,

-        kulturních zdrojů,

-        zdrojů životního prostředí,

-        chráněných oblastí,

-        oblastí zemědělské výroby,

-        lesního hospodářství,

-        hornictví a geologie,

-        turistiky,

-        lázeňské turistiky,

b)      realizace úkolů z oblasti zpřístupňování informací o životním prostředí a jeho ochraně, vedení řízení v rámci vlivu na životní prostředí, včetně přeshraničního hodnocení vlivu na životní prostředí s obzvláštním zohledněním oblasti Dolnoslezského vojvodství.

Tým pro infrastrukturu, do rozsahu jeho činnosti spadá především realizace úkolů z oblast strategického a územního plánování v oblasti následující problematiky:

-        dopravní infrastruktury,

-        technické infrastruktury,

-        obnovitelných zdrojů energie,

-        retence,

-        přírodních hrozeb,

-        sociální infrastruktury a služeb,

-        ekonomické aktivnosti.

Tým pro osídlení, do rozsahu jeho činnosti spadá především realizace úkolů z oblast strategického a územního plánování v oblasti následující problematiky:

-        struktury osídlení,

-        bydlení,

-        revitalizace,

-        veřejné investice,

-        bezpečnosti,

Pracoviště strategických analýz, do rozsahu jeho činnosti spadají především realizace úkolů z oblasti regionálních analýz a strategické a územní plánování v oblasti následující problematiky:

-        trhu práce,

-        demografie a lidského kapitálu,

-        ekonomiky,

-        sociální infrastruktury,

-        veřejných financí,

-        kvality života.

Tým implementování územní politiky, do rozsahu jeho činnosti spadají především následující úkoly:

-        příprava projektových žádostí k projektům studií podmínek a směrů územního plánování obcí a místních územních plánů a jejich změn,

-        příprava projektových dohod projektů studií podmínek a směrů územního plánování obcí a místních územních plánů a jejich změn,

-        příprava návrhů poznámek k projektům studií podmínek a směrů územního plánování obcí a místních územních plánů a jejich změn,

-        příprava návrhů hodnocení maršálka vojvodství k návrhům usnesení o určování pravidel a podmínek lokalizování objektů malé architektury, reklamních tabulí a reklamních zařízení a oplocení, o jejich rozměrech, kvalitativních standardech a druzích stavebních materiálů, z nichž mohou být vyrobeny.

-        příprava projektů dohod rozhodnutí o určení lokalizace veřejné investice a rozhodnutí o stavebních podmínkách,

-        příprava návrhů hodnocení vyplývajících ze speciálních zákonů,

-        vedení rejstříku vydaných rozhodnutí o určení lokalizace veřejné investice a národním a vojvodským významem,

-        umisťování oznámení na stránky BIP (Bulletin veřejných informací),

-        příprava návrhů žádostí a dohod k plánovacím pracím sousedních vojvodství,

-        provádění výpisů z Územního plánování Dolnoslezského vojvodství,

-        monitorování událostí ustanovení Územního plánu Dolnoslezského vojvodství,

-        monitorování aktivit obcí Dolnoslezského vojvodství v oblasti studií podmínek a směrů územního rozvoje, místních územních plánů a rozhodnutí o stavebních podmínkách.

 

Tým informačních technologií

Účetní, personální a správní tým

Archiv a knihovna

 

Do rozsahu činnosti Institutu místního rozvoje patří:

 • realizace úkolů z oblasti územního plánování a správy s obzvláštním zohledněním oblasti Dolnoslezského vojvodství, definovaných v zákoně o územním plánování a správě a v prováděcích předpisech;
 • realizace úkolů z oblasti územního plánování a správy s obzvláštním zohledněním oblasti Dolnoslezského vojvodství, definovaných v pravidlech výkonu rozvojové politiky a v prováděcích předpisech;
 • realizace úkolů v rozsahu zpřístupňování informací o životním prostředí a o jeho ochraně, hodnocení vlivu na životní prostředí, přeshraničního vlivu na životní prostředí s obzvláštním zohledněním oblasti Dolnoslezského vojvodství, definovaných v zákonu o zpřístupňování informací o životním prostředí a o jeho ochraně, podílu společnosti na ochraně životního prostředí a o hodnoceních vlivu na životní prostředí a prováděcích předpisech;
 • realizace úkolů z oblasti tvorby a používání infrastruktur územních informací definovaných v zákonu o infrastruktuře územních informací a v prováděcích předpisech;
 • příprava návrhů správních řešení vyplývajících z realizace zákonných ustanovení v oblasti územního plánování a správy a z jiných předpisů, na jejichž základě jedná Institut, v rozsahu úkolů orgánu vojvodské samosprávy;
 • monitorování veřejných politik společně s hodnocením vývoje v regionálním a územním pojetí;
 • vypracovávání zpráv o sociálně-ekonomickém, regionálním a územním rozvoji společně s doporučeními pro politiku rozvoje;
 • příprava návrhů politik, strategií, programů, plánů, zpráv, analýz, studií, koncepcí, představujících základ programování sociálně-ekonomického rozvoje, ochrany životního prostředí a definování podmínek a směrů politiky rozvoje, včetně územní politiky;
 • tvorba a udržování souborů dat tvořících databázi znalostí o sociálně-ekonomické situaci, procesech rozvoje, stavu životního prostředí a územním využití regionu, potřebné k realizaci veřejných politik, včetně rozvojové politiky;
 • činnost v oblasti klasifikace a hodnocení investičních projektů realizovaných vojvodskou samosprávou;
 • realizace a spolupráce na realizaci vědecko-výzkumných a rozvojových úkolů, implementace výsledků výzkumů s přenesením na podporu realizace politiky rozvoje;
 • organizace a údržba sítě spolupráce mezi sociálními a ekonomickými partnery a výzkumnými institucemi a s regionálními úřady;
 • vykonávání informačních, vydavatelských a propagačních činností prostřednictvím dostupných médií v rozsahu změn v sociálně-ekonomické situaci, politice rozvoje, ochraně životního prostředí a územního plánování a správy;
 • jiné úkoly z oblasti sociálně-ekonomického rozvoje, ochrany životního prostředí a územního plánování a správy vyplývající z platných právních předpisů,

Kromě toho s ohledem na rozsah vykonávaných prací Institut územního rozvoje spolupracuje se sousedními vojvodstvími a s příhraničními regiony sousedních států. Nejširší a nejintenzivnější spolupráce probíhá se Svobodným státem Sasko ve Spolkové republice Německo a s českými kraji.

 Činnost institutu zahrnuje také plnění odborných úkolů pro průběžné potřeby vedení Dolnoslezského vojvodství a úřadu maršálka (hodnocení, textové a grafické materiály, informace, zprávy, ediční úpravy prací).

Publikace a produkty

Projecty

Stáže studentů a učně

Dokud se pandemie Covid nestabilizuje, neorganizuje se bezplatné stáže pro anglicky mluvící studenty, vědce a odborníky. 

 

 

Adresa

Instytut Rozwoju Terytorialnego

ul. J. Wł. Dawida 1a

50-527 Wrocław

 

www.irt.wroc.pl

tel. +48 (71) 374 95 11