Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dolnośląskie Szlaki Wodne (2004)

Obszar opracowania

Na terenie województwa dolnośląskiego są 24 szlaki kajakowe, w tym jedna droga wodna (Odra), o łącznej długości około 1363 km, z czego około 804 km jest dostępnych bez względu na poziom wody w rzekach.
Studium objęto obszar 95 gmin leżących w bezpośrednim sąsiedztwie 7 głównych szlaków wodnych oraz 10 gmin znajdujących się w bliskości tych szlaków i posiadających na swoim obszarze walory przyrodnicze lub kulturowe.
Strukturę obsługi turystyki wodnej rozpracowano dla 6 największych szlaków wodnych, są to: Odra, Barycz, Bóbr, Bystrzyca, Kwisa i Nysa Kłodzka. Stanowią one łącznie około 50% całej długości dolnośląskich odcinków szlaków wodnych. Nysa Łużycka jako potencjalny szlak wodny wymaga ostatecznego opracowania we współpracy ze stroną saksońską.

 Zakres i problematyka studium 

Na etapie diagnozy dokonano waloryzacji otoczenia głównych szlaków wodnych, wskazując gminy, w których suma walorów wskazuje na ich turystyczną atrakcyjność i celowość inwestowania w infrastrukturę turystyczną. W waloryzacji brano pod uwagę takie czynniki jak:

  1. Dostępność komunikacyjną rzeki – warunki dojazdu do rzeki z sieci dróg i kolei,
  2. Infrastrukturę turystyczną związaną ze szlakami wodnymi oraz potencjalne warunki dla jej lokalizacji,
  3. Pozostałą infrastrukturę turystyczną w najbliższym otoczeniu rzeki,
  4. Walory środowiska przyrodniczego i kulturowego w otoczeniu rzeki,
  5. Ilość i rangę cyklicznych imprez, związanych w jakiś sposób ze szlakiem wodnym i podnoszących jego turystyczną atrakcyjność.


Biorąc pod uwagę specyfikę różnych form turystyki wodnej oraz długość etapów wędrówek w ciągu jednego dnia, studium wskazuje miejscowości, w których powinny być usytuowane miejsca obsługi turystyki wodnej: przystanie dla żeglugi śródlądowej, przystanie dla jachtów i łodzi motorowych oraz kajaków, stacje paliw dla łodzi motorowych a także pola biwakowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego itp. Określa także całokształt turystyczno - rekreacyjnych atrakcji w otoczeniu miejsc obsługi turystyki wodnej, jako szansę dla przyciągnięcia turysty.
Takie kompleksowe spojrzenie na całość szlaków wodnych i ich przyszłościowe zagospodarowanie turystyczne powinno ułatwić koordynację działań na różnych szczeblach decyzyjnych.

Dolnośląskie Szlaki Wodne