Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Dolnośląskie Szlaki Wodne

Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych

Obszar opracowania

Na terenie województwa dolnośląskiego są 24 szlaki kajakowe, w tym jedna droga wodna (Odra), o łącznej długości około 1363 km, z czego około 804 km jest dostępnych bez względu na poziom wody w rzekach.
Studium objęto obszar 95 gmin leżących w bezpośrednim sąsiedztwie 7 głównych szlaków wodnych oraz 10 gmin znajdujących się w bliskości tych szlaków i posiadających na swoim obszarze walory przyrodnicze lub kulturowe.
Strukturę obsługi turystyki wodnej rozpracowano dla 6 największych szlaków wodnych, są to: Odra, Barycz, Bóbr, Bystrzyca, Kwisa i Nysa Kłodzka. Stanowią one łącznie około 50% całej długości dolnośląskich odcinków szlaków wodnych. Nysa Łużycka jako potencjalny szlak wodny wymaga ostatecznego opracowania we współpracy ze stroną saksońską.

 Zakres i problematyka studium 

Na etapie diagnozy dokonano waloryzacji otoczenia głównych szlaków wodnych, wskazując gminy, w których suma walorów wskazuje na ich turystyczną atrakcyjność i celowość inwestowania w infrastrukturę turystyczną. W waloryzacji brano pod uwagę takie czynniki jak:

 1. Dostępność komunikacyjną rzeki – warunki dojazdu do rzeki z sieci dróg i kolei,
 2. Infrastrukturę turystyczną związaną ze szlakami wodnymi oraz potencjalne warunki dla jej lokalizacji,
 3. Pozostałą infrastrukturę turystyczną w najbliższym otoczeniu rzeki,
 4. Walory środowiska przyrodniczego i kulturowego w otoczeniu rzeki,
 5. Ilość i rangę cyklicznych imprez, związanych w jakiś sposób ze szlakiem wodnym i podnoszących jego turystyczną atrakcyjność.


Biorąc pod uwagę specyfikę różnych form turystyki wodnej oraz długość etapów wędrówek w ciągu jednego dnia, studium wskazuje miejscowości, w których powinny być usytuowane miejsca obsługi turystyki wodnej: przystanie dla żeglugi śródlądowej, przystanie dla jachtów i łodzi motorowych oraz kajaków, stacje paliw dla łodzi motorowych a także pola biwakowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego itp. Określa także całokształt turystyczno - rekreacyjnych atrakcji w otoczeniu miejsc obsługi turystyki wodnej, jako szansę dla przyciągnięcia turysty.
Takie kompleksowe spojrzenie na całość szlaków wodnych i ich przyszłościowe zagospodarowanie turystyczne powinno ułatwić koordynację działań na różnych szczeblach decyzyjnych.

Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Kwisy 

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Kwisy to kontynuacja opracowanego w 2004 r. „Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych”. Celem programu była aktywizacja gmin położonych w dolinie rzeki Kwisy poprzez wykorzystanie rzeki jako szlaku kajakowego i powiązanie turystyki kajakowej z innymi formami turystyki, wypoczynku i rekreacji. Dolina Kwisy ma potencjał, który daje szansę na stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego. Warunkiem wykreowania tego produktu jest stworzenie kompleksowej, obejmującej całą Dolinę Kwisy, sieci obiektów i usług turystycznych oraz ich promocja.

Szlak kajakowy Kwisy ma długość ok. 120 km rozpoczyna się w Mirsku i przebiega przez ciekawe przyrodniczo i kulturowo tereny. Czas potrzebny na przepłynięcie szlaku to 7-8 dni. Gęsta sieć małych miasteczek w południowej części, leżących przy szlaku w odległości co około 15 km, wyznacza w naturalny sposób kolejne etapy postojów i noclegów. Północny odcinek szlaku przebiega przez Bory Dolnośląskie, gdzie miejsca obsługi turystyki wodnej można zlokalizować w większych wsiach.

W programie szlak kajakowy podzielono za 7 jednodniowych odcinków. Dla każdego z nich przeprowadzono inwentaryzację, dokumentację fotograficzną i sporządzono kartę informacyjną zawierającą :

 • wykaz charakterystycznych miejsc na szlaku  oraz informację o utrudnieniach i konieczności przenoski kajaka,
 • wykaz istniejącej infrastruktury turystycznej w odległości do 3 km od rzeki: ośrodków sportów wodnych, przystani, kempingów, szlaków pieszych, ścieżek edukacyjnych, szlaków rowerowych,
 • wykaz atrakcji przyrodniczych i kulturowych: obszarów chronionych, obiektów zabytkowych, galerii, muzeów, teatrów, kin, imprez turystycznych,
 • zakres działań związanych z planowaniem przestrzennym,
 • wykaz zadań inwestycyjnych.

 

Proponowane zadania do realizacji podzielono na cztery grupy:

 • pierwsza grupa obejmuje zadania własne gminy z zakresu planowania przestrzennego i strategicznego,
 • druga grupa zadań dotyczy wszelkich inwestycji związanych z organizacją szlaku kajakowego,
 • trzecia grupa zadań dotyczy stanu czystości wód rzeki Kwisy; ponieważ raporty WIOŚ jednoznacznie wykazują duże zanieczyszczenie wód, głównie ściekami bytowymi i przemysłowymi, należy przewidzieć realizację inwestycji służących poprawie jakości wód, co ma szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki wodnej w „Dolinie Kwisy”,
 • czwartą, ostatnią grupą zadań, są inne działania, mające na celu wykorzystanie i rozpropagowanie potencjału turystycznego Doliny Kwisy.

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Kwisy

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy

Dolina Baryczy to potencjał turystyczny i jednocześnie obszary ochrony przyrody. Czy można pogodzić te dwa aspekty? Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy, to propozycja samorządu województwa dolnośląskiego, opracowana przy współudziale gmin i organizacji turystycznych, uwzględniająca jednocześnie ochronę cennych siedlisk i terenów.

Kompleksowy program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego rzeki Baryczy może stanowić podstawę do koordynacji działań podejmowanych przez samorządy województw, samorządy lokalne i organizacje turystyczne na rzecz rozwoju turystyki wodnej oraz do ubiegania się o fundusze na rzecz zagospodarowania turystycznego.

Opracowanie obejmuje następujący zakres zagadnień:

 • charakterystykę obszaru opracowania, na którą składają się opisy: szlaku kajakowego, stanu czystości wody i głównych źródeł zanieczyszczeń, zagrożenia powodziowego, atrakcji przyrodniczych i kulturowych, infrastruktury turystycznej, dostępności komunikacyjnej, terenów przeznaczonych na cele turystyki w gminnych dokumentach planistycznych,
 • analizę SWOT, sporządzoną w trakcie warsztatów z udziałem przedstawicieli zainteresowanych jednostek (gminy, inspektoraty DZMiUW, organizacje turystyczne)
 • propozycję lokalizacji miejsc obsługi turystycznej (MOT) i podziału szlaku na jednodniowe odcinki spływu,
 • karty informacyjne odcinków szlaku kajakowego, na które składa się wykaz oraz opis przeszkód i charakterystycznych miejsc na szlaku, proponowany wykaz zadań inwestycyjnych służących turystycznemu wykorzystaniu Baryczy,
 • zbiorczy wykaz zadań, w ramach którego zaproponowane zostały cztery kategorie zadań: inwestycyjne, związane z organizacją szlaku kajakowego, własne gmin z zakresu planowania przestrzennego, zadania w zakresie poprawy stanu czystości wód rzeki Baryczy oraz inne działania, mające na celu wykorzystanie i rozpropagowanie potencjału turystycznego doliny Baryczy i rozwijanie sieci współpracy.

Cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe predestynują ten obszar do rozwoju turystyki i wskazują na jego wysoką rangę w skali województwa. Jednocześnie część gmin zlokalizowanych na tym obszarze charakteryzuje się niekorzystnymi wskaźnikami rozwoju społeczno-gospodarczego w porównaniu do średniej dla województwa dolnośląskiego, co stanowi zagrożenie marginalizacją. Wymienione wyżej czynniki uzasadniają opracowanie przez samorząd województwa dolnośląskiego Programu zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy, jako narzędzia wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy przy jednoczesnej ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Szlak kajakowy Baryczy może stać się regionalnym produktem turystycznym.

Na obszarze doliny Baryczy wiele organizacji pozarządowych podejmuje działania związane z rozwojem turystyki i ochroną środowiska. Należą do nich, między innymi: Fundacja Doliny Baryczy, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy. Jednym z przeprowadzonych działań była realizacja oznakowania części szlaku kajakowego Baryczy. Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy stanowi wsparcie ze strony samorządu województwa dla działań podejmowanych przez te organizacje oraz samorządy lokalne.

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy - załączniki graficzne

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy - zbiorczy program zadań

Prognoza oddziaływania na środowisko