Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Konferencja podsumowująca DORT

W dniu 25 września 2015 r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” (DORT). Dwa lata, jakie upłynęły od czasu przystąpienia do realizacji projektu DORT przyniosły efekty w postaci m.in. badań i analiz strategicznych dotyczących aktualnej sytuacji w regionie oraz ewaluacji polityk publicznych.

W pierwszej części konferencji Pani Lucyna Przybylska z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w prezentacji Narzędzia monitorowania polityk publicznych (współpraca sieci KOT – ROT), przedstawiła krajowy system dokumentów strategicznych i system monitorowania rozwoju regionalnego. Następnie dr Wojciech Maleszka, Kierownik Pracowni Analiz Strategicznych w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, omówił rolę Dolnośląskiego Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego (DORT) w kreowaniu polityki rozwoju regionalnego.

Podstawowym celem konferencji była prezentacja dotychczasowych rezultatów pracy DORT, przy czym tematem wiodącym były przekształcenia społeczno-ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem zmian demograficznych zachodzących w przestrzeni województwa dolnośląskiego. Dr Robert Szmytkie z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentował wyniki analizy pn. Demograficzne i gospodarcze aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska. Natomiast dr Stanisława Górecka, również z Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiła  wyniki Prognozy demograficznej dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku.

Zastępca Dyrektora ds. Monitoringu Rozwoju w Instytucie Rozwoju Terytorialnego – Przemysław Malczewski – przedstawił Wojewódzki Węzeł Informacji Infrastruktury Przestrzennej jako narzędzie gromadzenia wiedzy i wspomagające zarządzanie rozwojem regionalnym – geoportal umożliwiający użytkownikowi m.in. śledzenie trendów rozwojowych województwa w odniesieniu do założonych wskaźników, ocenę publikowanych materiałów i porównywanie zasobów danych statystycznych pomiędzy różnymi obszarami geograficznymi, zapoznanie się planami inwestycyjnymi ujętymi w dokumentach strategicznych.

Wystąpieniom towarzyszyła wymiana opinii oraz dyskusja na temat przydatności zaprezentowanych badań i opracowań w kontekście programowania rozwoju regionalnego na Dolnym Śląsku. Spotkanie było kolejną z cyklu zaplanowanych w ramach DORT konferencji, poświęconych budowaniu platformy współpracy i wymiany informacji między przedstawicielami jednostek administracji samorządowej, uczelni wrocławskich oraz instytucji badawczo-rozwojowych mających wpływ na proces strategicznego zarządzania regionem.