Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Dołączone pliki:
III spotkanie koordynatorów

W dniu 10 czerwca 2014r. o godz. 14.00, po zakończeniu warsztatów dotyczących problemów i potrzeb w zakresie transportu w LGOF, w sali konferencyjnej Hotelu Sękowski (Legnica, ul. Gliwicka 15) odbyło się spotkanie koordynatorów. Lista obecności stanowi załącznik do notatki.

Spotkanie służyło omówieniu bieżącej realizacji projektu i dalszych działań. Agnieszka Wałęga (IRT) poinformowała o przygotowywanych danych wejściowych do „zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF (Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny”, który zostanie opracowany przez konsorcjum firm Inkom s.c. z Katowic i Rubika Tomasz Dziedzic z Gdańska w ramach zamówienia publicznego. Przedstawiciele firmy Inkom prezentowali metodykę opracowania modelu w trakcie warsztatów poprzedzających spotkanie koordynatorów. Model zostanie opracowany dla całego obszaru LGOF wraz z uszczegółowieniem dla obszaru głogowskiego (Miasto Głogów i gminy graniczące z miastem).

Przygotowywane i zbierane dane wejściowe, to m.in.:

1) prognoza demograficzna dla gmin LGOF, z uwzględnieniem podziału Legnicy

i Głogowa na mniejsze rejony demograficzne;

2) baza danych największych generatorów ruchu w LGOF: największych przedsiębiorstw, wszystkich zakładów górniczych i największych centrów handlowych;

3) dane dotyczące przewozów pracowniczych i przewozów towarów;

4) planowane tereny zabudowy ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Obecnie w ramach zlecenia zakończone zostały kordonowe pomiary ruchu metodą wideofilmowania oraz trwa badanie ankietowe gospodarstw domowych w zakresie zachowań transportowych mieszkańców LGOF.

Przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie wzorca systemu oceny scenariuszy użytkowania terenu, na przykładzie zdiagnozowanego obszaru problemowego w obrębie Miasta Legnicy i Gminy Legnickie Pole. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do trzech potencjalnych wykonawców wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ najniższa cena przewyższała kwotę przewidziana na realizację tego zamówienia. Postępowanie zostało wszczęte ponownie, tym razem zapytanie zostało skierowane do 8 potencjalnych wykonawców oraz zamieszczone na stronie BIP IRT (http://bip.irt.wroc.pl/article/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslug-z-zakresu-zamowien-publicznych ). Termin składania ofert mija 12 czerwca.

Koordynatorzy otrzymali do podpisania umowy w sprawie przekazania dotacji w ramach projektu LGOF. Po podpisaniu przez wszystkich partnerów umowy zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego WD w celu nadania daty i numeru. W ciągu 10 dni od daty podpisania umowy Partnerzy będą zobowiązani do złożenia sprawozdania.

Notatkę sporządziła: Agnieszka Wałęga