Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Uwarunkowania zewnętrzne sieci transportowej regionu

Opracowanie stanowi pierwszy etap prac nad Planem rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030, w skrócie zwanym Planem inwestycji transportowych. Jest to analiza uwarunkowań zewnętrznych, które stanowią tło i podstawę dla prac związanych z planowaniem rozwoju infrastruktury transportowej województwa w kolejnych latach.

Pierwszym elementem prac było zidentyfikowanie i zestawienie nadrzędnych uwarunkowań transportowych. Powiązania przestrzenne i korytarze w skali europejskiej zostały omówione w rozdziałach 1 i 2. W odniesieniu do komunikacji lądowej (kolejowej, drogowej i rowerowej) zagadnienia dotyczące szlaków europejskich i krajowych zostały omówione w rozdziałach 3, 4 i 5. W przypadku transportu kolejowego dodatkowo przedstawiono istnienie tranzytu uprzywilejowanego, funkcjonującego w obszarach przygranicznych. Dalej omówiono uwarunkowania żeglugi śródlądowej (rozdział 6) i powietrznej (rozdział 7).

Drugim czynnikiem zewnętrznym, stanowiącym punkt wyjścia do dalszych rozważań były kwestie przyrodnicze i kulturowe – będące ważnym elementem tła, koniecznym do uwzględnienia przy planowaniu wszelkich działań i inwestycji transportowych. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego przedstawiono w rozdziale 8. Omówiono w nim cechy środowiska istotne dla działalności człowieka: rozmieszczenie złóż, gleb, stan wód, a także zasięg lasów i obszarów chronionych. Odniesiono się również do stanu klimatu, a także zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska. Uwarunkowaniom kulturowym poświęcono z kolei rozdział 9. Scharakteryzowano w nim pozostawione przez wcześniejsze pokolenia dobra kulturowe, które stanowią tło dla kształtowania się przemieszczeń o charakterze turystycznym.

Plan inwestycji transportowych - Analiza uwarunkowań zewnętrznych