Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
grafika
Diagnoza społeczna województwa dolnośląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z „Diagnozą społeczną województwa dolnośląskiego”. Dokument wpisuje się w szeroki nurt badań nad poziomem kapitału ludzkiego i społecznego, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na współczesne wyzwania polityki społecznej w wymiarze krajowym i europejskim. Opracowanie, w syntetycznym ujęciu, wskazuje na najistotniejsze tendencje rozwoju społecznego mające wpływ na jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska zarówno na tle kraju, jak i przestrzeni europejskiej.

W warstwie poznawczej Diagnoza prezentuje uwarunkowania demograficzne, definiuje problemy społeczne województwa i wyjaśnia ich przyczyny, określa stan edukacji oraz poziom rozwoju kapitału społecznego i kulturowego w regionie, a także identyfikuje zasób infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu różnorodnych potrzeb. Ponadto opracowanie ukazuje szereg współcześnie zachodzących zjawisk i procesów związanych z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego oraz regionalnej gospodarki wiedzy i innowacji. Całokształt opracowania zwieńczają rozdziały ukierunkowane na delimitację obszarów zdegradowanych w sferze społecznej w przestrzeni Dolnego Śląska.

W pracach nad „Diagnozą społeczną województwa dolnośląskiego” uczestniczyła szeroka grupa ekspertów z Instytutu Socjologii oraz z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tak skonstruowany zespół autorski – specjalistów z różnorodnych dziedzin naukowych – miał kluczowe znaczenie dla kształtu opracowania, ujmując kwestie społeczne zachodzące w przestrzeni województwa dolnośląskiego w sposób wszechstronny i wieloaspektowy.

Diagnoza społeczna województwa dolnośląskiego Diagnoza społeczna województwa dolnośląskiego