Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną dla planowanych drogowych łączników aglomeracji wałbrzyskiej z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie oraz Kamiennej Górze

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zakończył działania w zakresie przygotowania wstępnej dokumentacji projektowej określającej możliwość realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie łączników drogowych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją wałbrzyską. Opracowanie obejmuje tematykę przewidzianą dla Studium korytarzowego (SK) i jest podstawowym dokumentem projektowym kompleksowo przedstawiającym nowe zamierzenie inwestycyjne drogowe. SK jest pierwszą dokumentacją projektową, określającą lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nowe zamierzenie drogowe z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych.

Na etapie studium korytarzowego przeanalizowano 6 wariantów inwestycyjnych w 3 wyodrębnionych korytarzach drogowych:

  • Warianty W1 (dł. 20,5 km) i W2 (dł. 28,1 km) – przebieg w korytarzu dróg krajowych nr: 35, 34 i 5 do węzła „Bolków”;
  • Warianty W3 (dł. 18,3 km) i W4 (dł. 18,8 km) – przebieg w korytarzu drogi wojewódzkiej nr 367 do węzła „Kamienna Góra Północ”;
  • Warianty W5 (dł. 14,1 km) i W6 (dł. 15,2 km) – przebieg w korytarzu drogi wojewódzkiej nr 375, drogi powiatowej nr 2796D oraz drogi krajowej nr 5 do węzła „Bolków”.

Wynikiem podjętych prac jest wskazanie kilku możliwych do realizacji wariantów łączników drogowych pomiędzy aglomeracją wałbrzyską a drogą ekspresową S3. Na etapie SK wykluczono rozwiązania nierealne technicznie, nie w pełni bezpieczne, wątpliwe ekonomicznie, najmniej korzystne przyrodniczo i społecznie. W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, najkorzystniejszym wariantem, który uzyskał największą liczbę punktów jest Wariant 5.

TOM A i B  

TOM A-B
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

TOM C  

TOM C
ANALIZA I PROGNOZA RUCHU

TOM D  

TOM D
OCENA WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

TOM E  

TOM E
ANALIZA WPŁYWU ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ NA ŚRODOWISKO

 TOM G  

TOM G
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

 TOM I  

TOM I
PORÓWNAWCZA ANALIZA WIELOKRYTERIALNA ROZPATRYWANYCH WARIANTÓW