Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Dołączone pliki:
Wariant 121.9 MB
Wariant 221.9 MB
Wariant 328.1 MB
Studium korytarzowe przebiegu planowanej drogi ekspresowej Wrocław – Kłodzko - Boboszów

W ramach działań na etapie Studium Korytarzowego (SK), prowadzono analizy dla 3 wyodrębnionych korytarzy drogowych na odcinku Wrocław - Kłodzko - Boboszów. W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, najkorzystniejszym wariantem, który uzyskał największą liczbę punktów jest Wariant 3. Realizacja tego wariantu pozwoli osiągnąć cele krótko i długoterminowe. Jednym z celów, które można będzie osiągnąć w krótkim okresie czasu poprzez budowę drogi klasy S, będzie obsługa większej liczby ludności oraz większej liczby ośrodków miejskich. Poprawa dostępności transportowej spowoduje ożywienie gospodarcze tych terenów i będzie przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym (wysokie bezrobocie, odpływ ludności). W dłuższej perspektywie czasu powstanie szybkie połączenie komunikacyjne Wrocławia z Brnem oraz Wiedniem.

Szczegółowy opis poszczególnych analiz przedstawiono w załącznikach 1-7.

Raport Techniczny
Załącznik 1 - Analiza środowiskowa
Załącznik 2 - Analiza i prognoza ruchu drogowego
  Załącznik 3 - Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Załącznik 4 - Koszty zadania inwestycyjnego
  Załącznik 5 - Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego
  Załącznik 6 - Analiza kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych
  Załącznik 7 - Analiza wielokryterialna