Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2020 poz. 1378) wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, związane z etapowym wprowadzaniem zintegrowanego podejścia przy planowaniu rozwoju i uporządkowaniem zagadnień oraz narzędzi zarządzania i realizacji polityki przestrzennej będących integralną częścią polityki rozwoju. Do najważniejszych zmian w ustawie o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym należą:

- usunięcie z katalogu dokumentów strategicznych koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz przepisów odnoszących się do tego dokumentu,

- uchylenie przepisów dotyczących programów określających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,

- rezygnacja z wymogu przygotowywania ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,

- zniesienie obowiązku sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta wojewódzkiego i powiązanego z nim funkcjonalnie obszaru,

W ustawie wprowadzono także szereg zmian będących  wynikiem porządkowania zagadnień związanych z obszarami funkcjonalnymi, problemowymi i strategicznej interwencji.

 

Dodatkowo 31 października 2020r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 5a), nakładające na organy wydające akty planowania przestrzennego (APP) obowiązek tworzenia cyfrowych danych planistycznych. Obowiązek ten dotyczy również aktów już obowiązujących. W ślad za nimi zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2020 poz. 1916). W rozporządzeniu znajdują się szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i prowadzenia zbiorów, które obejmują dane przestrzenne APP oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji przestrzennej. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na specjalnie przygotowanej stronie internetowej Zagospodarowanie przestrzenne – cyfryzacja (www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne) udostępniło aspekty techniczne tworzenia danych przestrzennych APP.