Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
22-06-2015Zdjęć: 4
Spotkanie warsztatowe w ramach realizacji projektu pn. „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego”

W dniach 15-16 czerwca 2015 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie warsztatowe nt. „Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (MOFOW)” w ramach realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego projektu pt. „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” (DORT). Zaproszeni uczestnicy reprezentowali instytucje odpowiedzialne za proces planowania przestrzennego i planowania strategicznego na poziomie wojewódzkim.

W ramach spotkania dyskutowano nad katalogiem zasad zagospodarowania w zakresie osadnictwa poruszających przede wszystkim kwestie rozpraszania zabudowy i przeznaczania nadmiernej ilości terenów na zabudowę mieszkaniową w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Dużo uwagi poświęcono również rozważaniom nad sposobem formułowania powyższych zasad zagospodarowania MOFOW jako ustaleń planu obowiązujących dla gmin przy sporządzaniu studium, a także nad możliwością określenia kryteriów dla zasad zagospodarowania umożliwiających obiektywną ocenę ich przestrzegania w studiach gmin.

Poruszono także kwestię relacji między planem MOFOW a planem województwa i innymi dokumentami regionalnymi i lokalnymi. W czasie dyskusji podnoszono często kwestię braku rozporządzeń ministerialnych, które regulowałyby i klarowały niejasne lub niedoprecyzowane kwestie. W toku spotkania rozważano również temat stworzenia wspólnego dla zainteresowanych województw katalogu zasad i ustaleń planów województw jako rekomendacji do prac projektowych.

Spotkanie było również okazją do zastanowienia się nad przyszłymi wspólnymi działaniami, które mogłyby przyczynić się do podniesienia rangi regionalnego planowania przestrzennego. Omówiono zakres ewentualnych działań, możliwe modele współpracy oraz dostępne źródła pozyskania dofinansowania dla planowanych przedsięwzięć.

Spotkanie było ostatnim (trzecim) z cyklu zaplanowanych w ramach DORT warsztatów, poświęconych budowaniu platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami instytucji mających wpływ na proces strategicznego zarządzania w regionie.