Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Konferencja „Perspektywy rozwoju klastrów energii na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” (16 września 2021 r.)

Korzystając z zaproszenia Zintegrowanych Iwestycji Terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Jeleniogórskiej mieliśmy przyjemność wziąć udział w konferencji nt. możliwości rozwoju klastrów energii w obecnych uwarunkowaniach prawnych i technicznych, a także w kontekście celów wyznaczonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły również wpływu planowania przestrzennego na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Istotne z punktu widzenia IRT kwestie, które były podejmowane podczas dyskusji oraz rozmów kuluarowych, dotyczyły:

1. przygotowania opracowań planistycznych w sposób umożliwiający lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności na terenach o niskich klasach bonitacji dla lokalizacji farm fotowoltaicznych;

2. sporządzania bilansów energetycznych, które oceniałyby wielkość zapotrzebowania gmin na energię, a także wskazywałyby lokalny potencjał do wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Pierwsza z w/w kwestii wymaga przemyślanych działań. Rekomendowanymi przez nasz Instytut miejscami lokalizacji elektrowni solarnych powinny być w szczególności dachy i zadaszenia obiektów wielkopowierzchniowych, a także obszary:

  • położone w sąsiedztwie dróg i linii elektroenergetycznych,
  • o niskim nachyleniu terenu – obszary nizinne,
  • o wysokim nasłonecznieniu,
  • nieużytków i gleb nieprzydatnych rolniczo, z wyłączeniem obszarów o wysokich wartościach przyrodniczych, zapewniających utrzymanie bioróżnorodności i spełniających funkcje zatrzymujące oraz spowalniające odpływ wód,
  • o niskich walorach krajobrazowych.

W odniesieniu do drugiego z poruszonych problemów, uważamy, że narzędziem powszechnie wykorzystywanym przez gminy w celu określania lokalnych potrzeb energetycznych, powinny być założenia do planu (lub plany) zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, traktowane jako dokument kierunkujący planowanie energetyczne na poziomie lokalnym.