Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

W listopadzie zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju będące m.in. podstawą do przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

W zapisach ustawy wzmocniono koncepcję kierowania interwencji publicznej do obszarów strategicznej interwencji (OSI), ustanowiono obowiązek wskazywania takich obszarów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także powiązania ich ze źródłami finansowania. W ustawie zaproponowano trzy nowe formy uzgadniania działań rozwojowych z samorządami: kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne. Wprowadzono również koncepcję rozwoju kraju, jako dokument określający scenariusze i wyzwania rozwojowe kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym na okres do 30 lat.

Zmiany wprowadzone zostały również do polityki rozwoju prowadzonej na poziomie lokalnym. W świetle nowych zapisów, gminy mają możliwość przygotowania strategii rozwoju gminy lub ponadlokalnego dokumentu, wspólnego dla kilku gmin (nie ma jednak takiego obowiązku). Nowym elementem wszystkich strategii rozwoju będzie m.in. model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej.

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej „zaproponowane zmiany ujednolicą i uporządkują dokumenty programowe, czyli Umowę Partnerstwa, programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym oraz strategie rozwoju. Dzięki temu zwiększy się efektywność programowania i realizacji rządowych strategii, polityk oraz programów”.

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 12 sierpnia 2020 roku https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1378 i będzie obowiązywać od listopada 2020 r.