Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030-Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2017 poz. 2096 ze zm.), Zarząd województwa dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją prowadzonego postępowania oraz złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Uwagi do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej (zalecane jest wykorzystanie dołączonego formularza składania uwag), ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym należy składać do:

 

Instytutu Rozwoju Terytorialnego

ul. Jana Władysława Dawida 1 a

50 - 527 Wrocław

 

lub na adres e-mail:

w terminie do 30 maja 2018 r.

W tytule listu/maila należy wpisać: „SOOŚ SRWD 2030”.