Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
WROF
Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF)
 
Projekt pn.: „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” został częściowo sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013. Formalnie projekt rozpoczął się dnia 30 grudnia 2013 roku i był realizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prace nad projektem zostały zakończone dnia 30 czerwca 2015 r.

Projekt został zrealizowany w Partnerstwie. Liderem projektu był Powiat Wrocławski, a Partnerami: Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Gmina Wrocław, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice oraz Gmina Wołów.

Przedmiotem projektu było wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy, w tym analizy polityki przestrzennej zawartej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Dodatkowym celem było zbudowanie podstaw Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – WrOF, która w pierwotnym założeniu miała dać podstawy dla opracowania i zatwierdzenia w przyszłości dokumentu będącego bazą dla zintegrowanego działania rozwojowego i inwestycyjnego w tym obszarze. W ramach celu wyznaczone zostały priorytetowe, wspólne kierunki dla obszaru, w tym m. in. dotyczące: lokalizacji funkcji mieszkaniowych i centrów usługowych, planu transportowego, ochrony środowiska i rozwoju rekreacji, lokalizacji usług publicznych oraz kierunkowych inwestycji we WrOF. Przeprowadzona została także diagnoza możliwości wdrożenia strategii oraz matryca dla wielopoziomowego zarządzania przestrzenią. Działanie pilotażowe projektu obejmowało obszar powiatu wrocławskiego i jego celem było opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze powiatu wrocławskiego. Dzięki temu działaniu powstała podstawa dla sformułowania spójnej strategii efektywnej lokalizacji usług dla obsługi funkcji mieszkaniowych oraz lokalizacji węzłów usługowych o znaczeniu ponadlokalnym, istotnych dla całego WrOF.

Bardzo ważnym elementem realizacji projektu było przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz procesu promocyjno-informacyjnego. Na wszystkich etapach realizacji projektu zastosowano zarówno bierne jak i czynne formy partycypacji obywatelskiej.

Koordynacja działań w projekcie prowadzona była poprzez cykliczne spotkania 2 Grup: Grupy Sterującej i Zespołu Projektowego. Grupa Sterująca składała się z przedstawicieli Lidera oraz Partnerów projektu, a jej zadaniem było podejmowanie kluczowych decyzji oraz monitorowanie postępów prac w projekcie. W skład Zespołu Projektowego wchodzili koordynatorzy, specjaliści oraz pracownicy merytoryczni z poszczególnych jednostek organizacyjnych Partnerów projektu. Zespół projektowy był odpowiedzialny za rzeczowo-finansową realizację projektu.

Projekt skierowany był do wszystkich szczebli administracji samorządowej gmin, powiatu i województwa, przez co zapewnione zostało wieloszczeblowe podejście do planowania przestrzennego. Dzięki realizacji projektu udostępnione zostały wyniki analiz planistycznych, diagnoz sektorowych, inwentaryzacji, strategii oraz innych opracowań planistycznych. Wyniki projektu są uwzględniane w dokumentach planistycznych Partnerów, w tym m.in. w sporządzanym przez samorząd województwa Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego oraz Planie zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.

W wyniku realizacji projektu, przy współpracy wszystkich partnerów, wykonane zostały następujące opracowania:

Instytut Rozwoju Terytorialnego:

 • Analiza zakresu terminologicznego WrOF wraz z delimitacją,
 • Analiza polityk rozwoju gmin,
 • Analiza uwarunkowań rozwoju transportu, osadnictwa w zakresie mieszkalnictwa i usług, środowiska przyrodniczego, kulturowego i rekreacji,
 • Analiza SWOT,

a także opracowania zlecone:

 • Projekt optymalnego układu zielonej infrastruktury na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF),
 • Analiza rynku gruntów inwestycyjnych wraz z oceną dynamiki zmian na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF).

Biuro Rozwoju Wrocławia:

 • Wytyczne programowo-przestrzenne lokalizacji funkcji mieszkaniowych i centrów usługowych,
 • Wytyczne do planu transportowego,
 • Wytyczne dla lokalizacji usług publicznych,
 • Wytyczne dla ochrony środowiska i rozwoju rekreacji,
 • opracowanie zlecone: Diagnoza możliwości wdrożenia wraz ze wskazaniem kierunkowych inwestycji we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym w kontekście założeń wspólnej strategii we WrOF.

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu:

 • Wytyczne dla lokalizacji węzłów usługowych – projekt pilotażowy.

Wyniki wytężonej pracy Partnerów Projektu „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF)”, w tym efekty działań naszego Instytutu, zostały upublicznione w formie e-publikacji, do pobrania ze strony internetowej Lidera – Powiatu Wrocławskiego:

http://www.powiatwroclawski.pl/web/uploads/pub/news/news_2458/epub.pdf

Zachęcamy do lektury i wdrażania wyników!