Raport z realizacji Strategii województwa (2022)

1 RAPORT O STANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMWOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

opracowanie Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. J. Wł. Dawida 1A 50-527 Wrocław www.irt.wroc.pl dyrektor Maciej Zathey zastępcy dyrektora Bogusław Molecki Agnieszka Wałęga koordynator opracowania Karolina Drewnicka zespół autorski Instytut Rozwoju Terytorialnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

1 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE............................................................................................................................................ 2 2. REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ..........................................................................................................4 2.1. REALIZACJA WSKAŹNIKÓWMONITORUJĄCYCH .....................................................................................................5 CEL 1. Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu ........................................................................... 7 CEL 2. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych............................................................................................. 10 CEL 3. Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego .......................................................................... 13 CEL 4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego ....................................................................................................................................................................... 16 CEL 5. Wzmocnienie przestrzennej spójności regionu ................................................................................................ 21 2.2. REALIZACJA PLANUWYKONAWCZEGO STRATEGII I POZOSTAŁYCH DZIAŁAŃ W DZIEDZINACH POLITYKI ROZWOJU ................................................................................................................................................................... 25 2.2.1. Rolnictwo i ochrona środowiska .....................................................................................................................26 2.2.2. Transport........................................................................................................................................................ 36 2.2.3. Ochrona zdrowia ............................................................................................................................................42 2.2.4. Wsparcie rozwoju regionalnego...................................................................................................................... 55 2.2.5. Integracja społeczna ....................................................................................................................................... 83 2.2.6. Kultura...........................................................................................................................................................99 2.2.7. Edukacja i nauka........................................................................................................................................... 104 2.2.8. Kultura fizyczna i turystyka........................................................................................................................... 108 2.3. REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM ....................................... 112 2.3.1. Ocena stanu zaawansowania realizacji inwestycji ustalonych w dokumentach krajowych............................. 112 2.3.2. Ocena stanu zaawansowania realizacji inwestycji ustalonych jednocześnie w dokumentach krajowych i wojewódzkich ............................................................................................................................................. 116 2.3.3. Ocena stanu zaawansowania realizacji inwestycji ustalonych w dokumentach wojewódzkich ........................117 2.3.4. Ocena stanu zaawansowania realizacji inwestycji ustalonych w załączniku nr 5 do szczegółowego opisu osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 (szoop rpo) 118 2.3.5. Podsumowanie............................................................................................................................................. 119 3. FINANSOWANIE ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA ZE ŚRODKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I UNII EUROPEJSKIEJ ................................................................................................................................................ 121 3.1. FINANSOWANIE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ...................................................... 122 3.1.1. Finansowanie przez samorząd województwa ............................................................................................... 129 3.1.2. Finansowanie przez powiaty......................................................................................................................... 129 3.1.3. Finansowanie przez gminy i miasta na prawach powiatu .............................................................................. 130 3.2. FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ..................................................................................132 3.2.1. Regionalny ProgramOperacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ..................................................133 3.2.2. Program Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2014-2020 ............................................................................ 138 3.2.3. ProgramOperacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020....................................................................................... 140 4. WNIOSKI I REKOMENDACJE .................................................................................................................................... 141 Wykaz skrótów................................................................................................................................................................. 147 Spis wykresów ................................................................................................................................................................. 148 Spis tabel ......................................................................................................................................................................... 149 Spis rysunków .................................................................................................................................................................. 149

2 1. WPROWADZENIE

3 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 1. WPROWADZENIE Realizacja Strategii RozwojuWojewództwa Dolnośląskiego 20301 (SRWD 2030) jest płaszczyzną wielostronnej współpracy samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, administracji rządowej, podmiotów gospodarczych, instytucji oraz mieszkańców województwa. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, będąc podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie Strategii, w celu uzyskania efektu synergii w procesie realizacji, współpracuje zarówno z zależnymi, jak i niezależnymi regionalnymi interesariuszami, mającymi wpływ na realizację polityki rozwoju województwa. Jest on również głównym podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie procesu monitorowania realizacji Strategii i wypełnia ww. zadanie poprzez jednostki podległe: Komitet Koordynujący ds. SRWD, Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz właściwe jednostki i instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Strategii oraz podmiot opiniodawczo-doradczy − Regionalne Forum Terytorialne. Podstawowymi instrumentami monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, służącymi realizacji efektywnej sprawozdawczości są raporty monitoringowe: przedmiotowy Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2030 oraz Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego. Stanowią one narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w sprawach związanych z realizacją Strategii i pozwalają na dostosowanie podejmowanych działań do zdiagnozowanych potrzeb oraz zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Stanowią one również podstawę do prac aktualizujących Strategię, w tym także przedłużających okres jej obowiązywania o kolejne lata. Wdrożenie cyklicznego raportowania odpowiada na potrzeby jego odbiorców, pełniąc funkcję analityczną, rekomendacyjną i informacyjnopromocyjną, a odpowiedzialność za raportowanie ponoszą wszystkie podmioty zaangażowane w realizację Strategii. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 stanowi podstawowy element właściwego monitoringu i ewaluacji dokumentu Strategii. Raport ten, poprzez monitoring wybranych wskaźników, wskazuje na stan realizacji Strategii oraz pozwala na ocenę stopnia i dynamiki postępu w realizacji przyjętych celów. Raport ten zawiera również zestaw informacji na temat realizacji dokumentów wykonawczych, zgodnie z Planem Wykonawczym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 20302 oraz działań podejmowanych na terenie województwa dolnośląskiego zarówno przez samorząd województwa, jak i władze krajowe. Dokument zawiera również syntetyczną prezentację wniosków i rekomendacji w zakresie realizacji Strategii. Ramowy zakres dokumentu, zgodnie z Koncepcją raportu z realizacji SRWD 2030, przyjętą przez Komitet Koordynujący ds. SRWD, obejmuje: I. Wstęp II. Realizacja celów strategicznych III. Finansowanie rozwoju Dolnego Śląska IV. Wnioski i rekomendacje Aktualną i kompleksową analizę zjawisk oraz procesów rozwojowych zachodzących na Dolnym Śląsku, zebranych w różnorodnych sferach tematycznych, znajdziecie Państwo ponadto m.in. w opracowaniach:  Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego (2021) (https://irt.wroc.pl/strona-453-raport_o_zagospodarowaniu.html),  Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego (2018-2021) (https://irt.wroc.pl/strona-323-samorzad.html),  Analiza Gospodarcza Dolnego Śląska (2021) (https://irt.wroc.pl/strona-488analiza_gospodarcza_dolnego_slaska_2021.html),  Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zamieszczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego (2021) (https://irt.wroc.pl/pliki/_raporty_o_stanie_zagospodarowania_przestrzennego/2021/Ocena-inwestycji-celupublicznego-2021/index.html),  Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2040 r. (2021) (https://irt.wroc.pl/strona-473prognoza_demograficzna_dla_gmin.html),  Prognoza rynku pracy dla gmin województwa dolnośląskiego do 2040 r. (2021) (https://irt.wroc.pl/strona-474prognoza_rynku_pracy_dla_gmin.html),  Diagnoza społeczna województwa dolnośląskiego (2019) (https://irt.wroc.pl/strona-262diagnoza_spoleczna_wojewodztwa.html). 1 Uchwała Nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. 2 Uchwała Nr 2978/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2020 r.

4 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 2. REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH

5 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 2.1. REALIZACJA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH Na potrzeby monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 stworzona została macierz wskaźników ilościowych, odnoszących się do rezultatów realizacji każdego z określonych w niej celów strategicznych. Ze względu na stosunkowo krótki okres obowiązywania Strategii (od września 2018 r.) wnioskowanie w zakresie uwidaczniających się tendencji badanych zjawisk ma charakter uproszczony. W ramach realizacji celu 1 „Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu” większość wskaźników monitorujących cechuje się wzrostem wartości. Szczególnie korzystna sytuacja uwidacznia się pod względem wartości produktu krajowego brutto per capita (wskaźnik 1.1.), poziomu nakładów na działalność badawczo-rozwojową (wskaźnik 1.4) oraz udziału przedsiębiorstw współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej (wskaźnik 1.6.) W odniesieniu do realizacji celu 2 „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych” wszystkie wskaźniki monitorujące charakteryzują się korzystnym kierunkiem zmian wartości. Szczególnie dobra sytuacja zaznacza się w obszarze opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach (wskaźnik 2.2. i 2.4.), w którym to mierniki osiągnęły wartości docelowe dla 2020 r., a w przypadku opieki żłobkowej nawet dla 2030 r. Niepokojącym zjawiskiem w ramach analizowanego celu są natomiast wahania wartości liczby zgonów niemowląt (wskaźnik 2.6.). zaznaczyć należy jednak, że w 2020 r. wartość wskaźnika znacznie się zmniejszyła względem roku poprzedniego i osiągnęła zakładaną dla 2020 r. wartość. Analizując realizację celu 3 „Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego”, należy stwierdzić, że prawie wszystkie wskaźniki monitorujące wyróżniają się korzystnym trendem zmian wartości. Wyraźne zmiany in plus obserwuje się w zakresie aktywności obywatelskiej (wskaźnik 3.1.), liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych (wskaźnik 3.6.), a także w zakresie aktywizacji ludności w wieku 25-64 lata na rynku pracy (wskaźnik 3.7.). W każdym z wymienionych obszarów wartości wskaźników monitorujących osiągnęły stan docelowy przewidziany dla 2020 r. Negatywną tendencją charakteryzuje się natomiast wskaźnik zdawalności matur (wskaźnik 3.5.), który w 2020 r. znacznie się obniżył względem lat poprzednich (negatywny wpływ pandemii na edukację). W ramach realizacji celu 4 „Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” większość wskaźników wykazuje pozytywny trend zmian. Korzystna sytuacja występuje m.in. w przypadku wolumenu odpadów komunalnych zebranych selektywnie (wskaźnik 4.5), czy wzrostu udziału energii z odnawialnych źródeł (wskaźnik 4.2.). Korzystnym zjawiskiem, jest również spadek wartości wskaźników monitorujących zanieczyszczenie gazowe powietrza (wskaźnik 4.3.). W większości przypadków wartości wskaźników osiągnęły zakładane wartości dla 2020 r. Odnosząc się do realizacji celu 5 „Wzmocnienie przestrzennej spójności regionu” należy podkreślić, że niemal wszystkie wskaźniki monitorujące cechuje korzystna tendencja zmian ich wartości. W szczególności pozytywne zmiany uwidaczniają się pod względem długości dróg ekspresowych i autostrad (wskaźnik 5.1.), spadku liczby wypadków drogowych (wskaźnik 5.5.), czy liczby miast obsługiwanych regionalnym transportem kolejowym (wskaźnik 5.7.). Ze względu na sytuację pandemiczną część wskaźników zanotowała wyraźny spadek wartości względem lat poprzednich, szczególnie wyraźny w przypadku liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego (wskaźnik 5.3.), a także w zakresie ruchu pasażerów w transporcie lotniczym (wskaźnik 5.4.). Tabela 1. Macierz wskaźnikówmonitorujących realizację SRWD 2030. Lp. Cel strategiczny Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika [jednostka] Źródło Tendencja 2010-2016 Tendencja 2016-2020 (a) Wartości wskaźników w latach stan oczekiwana 2016 2020 2020 2030* 1. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE GOSPODARCZEGO POTENCJAŁU REGIONU 1.1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca [zł] GUS ▲ ▲ 53 754 67148 (b) 59 000 75 000 1.2. Relacja skrajnych wartości (liczona jako iloraz maksymalnej i minimalnej wartości) PKB brutto na 1 mieszkańca [zł] w podregionach GUS ▲ ▲ 2,23 - 2,15 2,05 1.3. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności GUS ▲ ▲ 1 244 1370 1 325 1 500 1.4. Nakłady na B+R w relacji do PKB oraz nakłady przedsiębiorstw na B+R w relacji do PKB GUS ▲ ▲ 0,69 0,46 - - 1,10 0,70 2,00 1,80 1.5. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem [%] GUS ▲ ▼ 11,05 4,8 12,40 16,00

6 Lp. Cel strategiczny Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika [jednostka] Źródło Tendencja 2010-2016 Tendencja 2016-2020 (a) Wartości wskaźników w latach stan oczekiwana 2016 2020 2020 2030* 1.6. Udział przedsiębiorstw przemysłowych/usługowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w % ogółu przedsiębiorstw [%] GUS ▼ ▼ ▲ ▲ 6,2 3,3 9,2 4,8 6,4 4,1 7,0 6,0 2. POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH 2.1. Budynki mieszkalne podłączone do kanalizacji w % ogółu budynków mieszkalnych [%] GUS ▲ ▲ 59,2 61,0 63,5 73,0 2.2. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach [%] GUS ▲ ▲ 12,5 20,0 16,5 20,0 2.3. Liczba miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej [szt.] GUS ▲ ▲ 8 223 8465 8 700 9 800 2.4. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] GUS ▲ ▲ 81,9 88,8 84,0 89,0 2.5. Odsetek przedsiębiorstw sektora niefinansowego wykorzystujących Internet w kontaktach z administracją publiczną [%] GUS ▲ ▲ 95,5 - 97,0 99,0 2.6. Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych GUS ▼ ▼ 3,8 3,5 3,6 3,3 2.7. Liczba uczestników imprez masowych ogółem (artystyczno-rozrywkowych, sportowych i interdyscyplinarnych) [tys. os.] GUS ▲ ▼ 2 176 494 2 220 2 300 3. WZMOCNIENIE REGIONALNEGO KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO 3.1. Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura) [%] GUS - ▲ 44,8 (d) - 47,0 51,0 3.2. Osoby w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu [%] GUS ▼ ▲ 4,3 4,9 4,8 5,5 3.3. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym [%] GUS ▼ ▼ 10,5 - 10,0 9,0 3.4. Liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka na 10 tys. mieszkańców [os.] GUS ▼ ▼ 43,5 34,3 42,0 39,0 3.5. Zdawalność egzaminów maturalnych [%] GUS ▼ ▼ 77,0 72,3 78,5 82,0 3.6. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców GUS ▲ ▲ 40,4 43 42,5 46,0 3.7. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wg BAEL [%] GUS ▲ ▲ 71 75,7 71 73 3.8. Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji muzycznych na 1000 mieszkańców (wg miejsca prezentacji) GUS ▲ ▼ 716 127 725 750 4. ODPOWIEDZIALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW I OCHRONA WALORÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 4.1. Udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierzchni ogółem [%] GUS ▲ ▼ 0,40 0,32 0,35 0,20 4.2. Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem [%] GUS ▲ ▲ 6,5 10,2 9,5 22,0 4.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych SO2 / NOx [kg na 1 mieszkańca] GUS ▼ ▼ ▼ ▼ 6,9 3,8 3,1 3,3 6,0 3,5 4,8 2,9 4.4. Klasa stref dla pyłów zawieszonych PM 10 (wartość średniodobowa): (e) WIOŚ - aglomeracja wrocławska ▼ ▲ C - B A - miasto Legnica ▼ ● C - B A - miasto Wałbrzych ▼ ● A - A A - strefa dolnośląska ▼ ● C - B A 4.5. Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ilości odpadów komunalnych ogółem [%] GUS ▲ ▲ 21,3 33,9 24,5 35,0 4.6. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [%] GUS ▲ ● 18,6 18,6 18,6 18,8 4.7. Odpady wytworzone w ciągu roku (nagromadzone z wyłączeniem odpadów komunalnych) [tys. ton] GUS ▲ ▼ 35 579 33 315 34 000 32 600 5. WZMOCNIENIE PRZESTRZENNEJ SPÓJNOŚCI REGIONU 5.1. Długość dróg ekspresowych i autostrad na 10 tys. ludności [km] GUS ▲ ▲ 0,99 1,47 1,05 1,67 5.2. Udział mieszkańców w strefie dostępności do 30 minut od węzłów autostrad i dróg ekspresowych w ogólnej liczbie ludności [%] IRT ▲ ▲ 63 77 65 79 5.3. Liczba pasażerów odprawianych w transporcie kolejowym (Koleje Dolnośląskie, Przewozy Regionalne) [mln os.] UMWD ▲ ▼ 19,8 17,3 - - 5.4. Ruch pasażerów w portach lotniczych - przyjazdy i wyjazdy [tys. os.] GUS ▲ ▼ 2 371 1003 2 700 4 000 5.5. Wypadki drogowe na 100 tys. ludności [osoba] GUS ▲ ▼ 80 54,4 67 50 5.6. Długość czynnych linii kolejowych w województwie GUS ▲ ▼ 1 750 1742 1 850 2 050 5.7. Liczba miast obsługiwanych regionalnym transportem kolejowym IRT ▲ ▲ 53 58 57 83 Oznaczenia: a – w przypadku braku danych dla 2020 roku tendencja dotyczy lat 2016-2019; b – szacunki wstępne; c – dane dla 2014 roku; d - coroczna ocena jakości powietrza dokonywana jest w terminie do 30 kwietnia roku następnego; * – wartość oczekiwana; kolor szary – tendencja korzystna; kolor czerwony – tendencja niekorzystna. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, UMWD i IRT.

7 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 CEL 1. Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu Tabela 2. Macierz wskaźnikówmonitorujących realizację Celu 1. Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika [jednostka] Źródło Tendencja 2010-2016 Tendencja 2016-2020 (a) Wartości wskaźników w latach stan oczekiwane 2016 2018 2019 2020 % 2020* % 2030* 2020* 2030* 1.1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca [zł] GUS ▲ ▲ 53 754 60 562 65 240 (b) 67 148 (b) 113,8 89,5 59 000 75 000 1.2. Relacja skrajnych wartości (liczona jako iloraz maksymalnej i minimalnej wartości) PKB brutto na 1 mieszkańca [zł] w podregionach GUS ▲ ▲ 2,23 2,36 - - - - 2,15 2,05 1.3. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności GUS ▲ ▲ 1 244 1 294 1320 1370 103,4 91,3 1 325 1 500 1.4. Nakłady na B+R w relacji do PKB oraz nakłady przedsiębiorstw na B+R w relacji do PKB GUS ▲ ▲ 0,69 0,46 1,09 0,68 - - - - - - - - 1,10 0,70 2,00 1,80 1.5. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem [%] GUS ▲ ▼ 11,05 4,40 5,5 4,8 38,7 30,0 12,40 16,00 1.6. Udział przedsiębiorstw przemysłowych/usługowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w % ogółu przedsiębiorstw [%] GUS ▼ ▼ ▲ ▲ 6,2 3,3 6,0 3,7 5,2 2,5 9,2 4,8 143,8 117,1 131,4 80,0 6,4 4,1 7,0 6,0 * – wartość oczekiwana Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (1.1.) W toku realizacji Strategii w latach 2019-2020 produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wwojewództwie dolnośląskim zwiększył się o 2,7% (wartość wskaźnika w 2019 r.: 65 392 zł; w 2020 r.: 67 148 zł). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano jego wzrost o 24,9%, z poziomu 53 754 zł w 2016 r. Coroczny wzrost procentowy w latach 2019-2020 był natomiast najmniejszy. W 2020 r. wartość tego wskaźnika w województwie dolnośląskim była wyższa o 11% od średniej krajowej wynoszącej 60 663 zł. Dane z lat poprzednich wskazują, że różnice między wartościami dla kraju a notowanymi na Dolnym Śląsku utrzymywały się na stałym poziomie, ok. 10% na korzyść naszego regionu. W 2020 r. województwo dolnośląskie uplasowało się na drugim miejscu wśród regionów, za województwem mazowieckim (98 237 zł). Oczekiwana wartość wskaźnika założona w Strategii na 2020 r. (59 000 zł) została przekroczona o 13,8%. Tendencja wzrostowa wskaźnika jest pozytywna. Wykres 1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (1.3.) Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 2019-2020 zwiększyła się o 3,8%, z poziomu 1320 w 2019 r. do 1370 w 2020 r. W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano wzrost o 10,1%, z poziomu 1244 w 2016 r. Coroczny wzrost procentowy z lat 2019-2020 był największy. W 2020 r. wartość wskaźnika na Dolnym Śląsku była o 12% wyższa od średniej w Polsce wynoszącej 1219. Dane z lat poprzednich wskazują, że różnice wielkości wskaźnika między wartościami dla kraju a odnotowanymi w województwie dolnośląskim utrzymywały się na stałym poziomie, ok. 13% na korzyść naszego regionu. Analizując wartość wskaźnika dla poszczególnych województw w 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na trzecim miejscu (za województwami: mazowieckim (wartość wskaźnika: 1636) i zachodniopomorskim (1387). Oczekiwana wartość wskaźnika założona w 2020 r. na 1325 została przekroczona o 3,4%. Do osiągnięcia założonej w Strategii na 2030 r. wartości (1500) brakuje 8,7%. Tendencja wzrostowa wskaźnika jest pozytywna. 48 494 51 789 55 230 59 741 60 663 53 754 57 234 60 562 65 392 67 148 0 20 000 40 000 60 000 2016 2017 2018 2019 2020 zł POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 98 237 67 148 66 208 60 663 60 091 58 840 57 669 55 448 50 700 49 439 49 394 47 723 44 522 43 646 42 566 41 937 41 315 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 zł

8 Wykres 2. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (1.5.) Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w latach 2019-2020 w toku realizacji Strategii zmniejszył się o 0,7 p.p. (wartość wskaźnika w 2019 r.: 5,5%; w 2020 r.: 4,8%). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano spadek o 6,3 p.p., z poziomu 11,1% w 2016 r. W ujęciu corocznym największy spadek odnotowano między 2016 a 2017 rokiem (wartość wskaźnika 5,6%), po czym wskaźnik nie ulegał większym wahaniom. W 2020 r. wartość wskaźnika dla kraju i Dolnego Śląska była równa (4,8%). Dane z lat poprzednich wskazują, że wielkości wskaźnika oscylowały w zbliżonych wartościach, a nawet były sobie równe, za wyjątkiem 2016 r. (różnica 6,3 p.p. na korzyść województwa dolnośląskiego). W 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na ósmym miejscu, za województwami: lubuskim (wartość wskaźnika: 12,1%), śląskim (7,7%), pomorskim (6,4%), małopolskim (6,2%), opolskim (5,8%), podkarpackim (5,8%), wielkopolskim (5,3%). Wykres 3. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (1.6.) Zmiana udziału przedsiębiorstw przemysłowychwspółpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w%ogółu przedsiębiorstw w latach 2019-2020 w toku realizacji Strategii wskazuje na wzrost wartości wskaźnika o 4,0 p.p. (wartość wskaźnika w 2019 r.: 5,2%; w 2020 r.: 9,2%). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano jego zwiększenie o 3,0 p.p., z poziomu 6,2% w 2016 r. W ujęciu corocznym wzrost z lat 2019-2020 był najwyższy. W 2020 r. udział ten w województwie dolnośląskimbył wyższy o 0,6 p.p. od średniego udziału w kraju, wynoszącego 8,6%. Dane z lat poprzednich wskazują, że różnice wielkości wskaźnika między wartościami dla kraju a odnotowanymi w województwie dolnośląskim były do siebie zbliżone. W 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na szóstym miejscu, za województwami: podlaskim (wartość wskaźnika: 14,3%), lubelskim (11,1%), śląskim (10,1%), pomorskim (9,8%) oraz małopolskim (9,7%). Zakładana w Strategii oczekiwana wartość tego wskaźnika w 2020 r., wynosząca 6,4%, została przekroczona o 43,8%. Również założona wartość wskaźnika dla 2030 r., wynosząca 7,0%, została zrealizowana i przekroczona o 31,4%. Tendencja wzrostowa wskaźnika jest pozytywna. 1 103 1 121 1 136 1 175 1 219 1 244 1 271 1 294 1 320 1 370 0 500 1 000 1 500 2016 2017 2018 2019 2020 podm. gosp. POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 1 636 1 387 1 370 1 357 1 319 1 250 1 219 1 200 1 100 1 082 1 073 1 017 980 963 933 920 888 0 500 1 000 1 500 2 000 podm. gosp. 4,8 3,7 4,4 4,3 4,8 11,1 5,6 4,4 5,5 4,8 0,0 5,0 10,0 15,0 2016 2017 2018 2019 2020 % POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 12,1 7,7 6,4 6,2 5,8 5,8 5,3 4,8 4,8 3,8 2,7 2,1 1,7 1,6 1,5 1,4 0,8 0,0 5,0 10,0 15,0 %

9 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 Wykres 4. Udział przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w % ogółu przedsiębiorstw w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. Zmiana udziału przedsiębiorstw usługowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w % ogółu przedsiębiorstw w latach 2019-2020 w toku realizacji Strategii wskazuje na wzrost tego udziału o 2,3 p.p. (wartość wskaźnika w 2019 r.: 2,5%; w 2020 r.: 4,8%). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano wzrost o 1,5 p.p., w poziomu 3,3%w 2016 r. W ujęciu corocznym wzrost z lat 2019-2020 był największy. Wartość wskaźnika w województwie dolnośląskim w 2020 r. była niższa o 2,1 p.p. od średniej w Polsce wynoszącej 6,9%. Dane z lat poprzednich wskazują, że różnice wielkości wskaźnika między wartościami dla kraju a odnotowanymi w województwie dolnośląskim nie były znaczące. Analizując wartość wskaźnika dla poszczególnych województw w 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na jedenastym miejscu za województwami: warmińsko-mazurskim (13,4%), mazowieckim (10,4%), kujawsko-pomorskim (9,1%), pomorskim (8,9%), podkarpackim (8,5%), małopolskim (7,3%), śląskim (7,0%), zachodniopomorskim (5,6%), łódzkim (5,5%) oraz lubelskim (5,4%). Odnosząc się do założonych w Strategii oczekiwanych wartości wskaźnika, w 2020 r. na Dolnym Śląsku wartość ta (4,1%) została przekroczona o 17,1%. Założona wartość dla 2030 r. (6,0%) została zrealizowana w 80%. Tendencja wzrostowa wskaźnika jest pozytywna. Wykres 5. Udział przedsiębiorstw usługowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w % ogółu przedsiębiorstw w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 6,7 5,8 6,6 5,1 8,6 6,2 5,7 6,0 5,2 9,2 0,0 5,0 10,0 2016 2017 2018 2019 2020 % POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 14,3 11,1 10,1 9,8 9,7 9,2 9,0 8,8 8,6 8,6 7,8 7,1 6,8 6,7 6,7 6,5 5,2 0,0 10,0 20,0 % 13,4 10,4 9,1 8,9 8,5 7,3 7,0 6,9 5,6 5,5 5,4 4,8 3,5 2,3 1,9 1,8 0,7 0,0 5,0 10,0 15,0 %

10 CEL 2. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych Tabela 3. Macierz wskaźnikówmonitorujących realizację Celu 2. Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika [jednostka] Źródło Tendencja 2010-2016 Tendencja 2016-2020 (a) Wartości wskaźników w latach stan oczekiwane 2016 2018 2019 2020 % 2020* % 2030* 2020* 2030* 2.1. Budynki mieszkalne podłączone do kanalizacji w % ogółu budynków mieszkalnych [%] GUS ▲ ▲ 59,2 59,9 61,0 61,0 96,1 83,6 63,5 73,0 2.2. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach [%] GUS ▲ ▲ 12,5 16,6 19,2 20,0 121,2 100,0 16,5 20,0 2.3. Liczba miejsc w placówek stacjonarnej pomocy społecznej [szt.] GUS ▲ ▲ 8 223 8 384 8447 8465 97,3 86,4 8 700 9 800 2.4. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] GUS ▲ ▲ 81,9 88,7 89,2 88,8 105,7 99,8 84,0 89,0 2.5. Odsetek przedsiębiorstw sektora niefinansowego wykorzystujących Internet w kontaktach z administracją publiczną [%] GUS ▲ ▲ 95,5 96,5 (c) - - - - 97,0 99,0 2.6. Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych GUS ▼ ▼ 3,8 4,2 4,5 3,5 102,9 94,3 3,6 3,3 2.7. Liczba uczestników imprez masowych ogółem (artystycznorozrywkowych, sportowych i interdyscyplinarnych) [tys. os.] GUS ▲ ▼ 2 176 2 503 2403 494 22,3 21,5 2 220 2 300 * – wartość oczekiwana Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (2.1) Udział budynkówmieszkalnych podłączonych do kanalizacji w%ogółu budynkówmieszkalnych w latach 2019-2020 pozostawał stały i wynosił 61,0%. W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano wzrost tego udziału o 1,8 p.p., z poziomu 59,2% w 2016 r. Wartość wskaźnika notowana w 2020 r. w województwie dolnośląskim była wyższa o 9,2 p.p. od średniej w kraju wynoszącej 51,8%. Dane z lat poprzednich wskazują, że różnice wielkości wskaźnika między wartościami dla kraju a odnotowanymi na Dolnym Śląsku wynosiły średnio ponad 9,0% na korzyść naszego regionu. W 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na piątym miejscu, za województwami: pomorskim (wartość wskaźnika: 67,2%), podkarpackim (64,7%), opolskim (63,0%) oraz zachodniopomorskim (61,1%). Oczekiwana wartość wskaźnika założona na 2020 r. na poziomie 63,5% została zrealizowana w 96,1%. Natomiast założona wartość dla 2030 r. wynosząca 73,0% została zrealizowana w 83,6%. Pomimo braku osiągniecia zakładanej na 2020 r. wartości wskaźnika utrzymująca się tendencja wzrostowa jest zadawalająca. Wykres 6. Budynki mieszkalne podłączone do kanalizacji w % ogółu budynkówmieszkalnych w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (2.2) W latach 2019-2020 zwiększył się również o 0,8 p.p. odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (wartość wskaźnika w 2019 r.: 19,2%; w 2020 r.: 20,0%). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano wzrost o 7,5 p.p., z poziomu 12,5% w 2016 r. W porównaniu do wartości wskaźnika dla kraju, wynoszącej w 2020 r. 12,8%, w województwie dolnośląskim była ona wyższa o 7,2 p.p. Dane z lat poprzednich wskazują, że różnice wielkości wskaźnika między wartościami dla kraju a odnotowanymi w województwie dolnośląskim średnio różniły się o 6,0 p.p. na korzyść województwa dolnośląskiego. Analizując wartość wskaźnika dla poszczególnych województw w 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na pierwszym miejscu. Założona w Strategii oczekiwana wartości wskaźnika na poziomie 16,5% w 2020 r. została osiągnięta i przekroczona o 21,2%. Osiągnięta została również założona zakładana wartość dla 2030 r. (20%). Uzyskana w 2020 r. wartość wskaźnika i jego tendencja wzrostowa jest pozytywna. 49,4 49,5 50,6 51,3 51,8 59,2 59,3 59,9 61,0 61,0 0,0 50,0 100,0 2016 2017 2018 2019 2020 % POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 67,2 64,7 63,0 61,1 61,0 60,6 60,4 54,7 54,5 51,8 49,6 47,1 46,0 44,1 40,6 37,4 32,4 0,0 20,0 40,0 60,0 %

11 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 Wykres 7. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (2.3.) Liczba miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej w latach 2019-2020 w toku realizacji Strategii wzrosła o 0,2% (wartość wskaźnika w 2019 r.: 8447; w 2020 r.: 8465). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano wzrost o 2,9%, z poziomu 8223 w 2016 r. Miejsca w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na Dolnym Śląsku w 2020 r. stanowiły 7,1% z 119 344 miejsc tego typu w kraju. Rozpatrując udział województwa dolnośląskiego w zasobach krajowych z lat 2016-2020 stwierdza się, że jest on stały (ok. 7,1 % ogółu miejsc tego typu w kraju). Analizując wartość wskaźnika dla poszczególnych województw w 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na piątym miejscu (za województwami: mazowieckim (wartość wskaźnika: 17 052 msc.), śląskim (13 772 msc.), małopolskim (10 691 msc.) oraz wielkopolskim (9340 msc). Odnosząc się do założonych w Strategii oczekiwanych wartości wskaźnika, w 2020 r. na Dolnym Śląsku wartość ta (8700 msc.) została zrealizowana w 97,3%. Założona wartość dla 2030 r. (9800 msc.) została zrealizowana w 86,4%. Osiągniętą wielkość wskaźnika można uznać za zadawalającą. Wykres 8. Liczba miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (2.4.) W latach 2019-2020 odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym zmniejszył się o 0,4 p.p. (wartość wskaźnika w 2019 r.: 89,2%; w 2020 r.: 88,8%). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano jego wzrost o 6,9 p.p., z poziomu 81,9% w 2016 r. W porównaniu do wartości wskaźnika dla kraju (87,2%) w województwie dolnośląskim w 2020 r. była ona wyższa o 1,6 p.p. Dane z lat poprzednich wskazują, że różnice wielkości wskaźnika między wartościami dla kraju a odnotowanymi w województwie dolnośląskim średnio różniły się o 0,9 p.p. na korzyść województwa dolnośląskiego. W 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na czwartym miejscu, za województwami: mazowieckim (92,1%), opolskim (90,0%) oraz śląskim (89,2%). Odnosząc się do założonych w Strategii oczekiwanych wartości wskaźnika, w 2020 r. na Dolnym Śląsku wartość ta (84,0%) została przekroczona o 5,7%, a założona wartość dla 2030 r. (89,0%) została zrealizowana w 99,8%. Tendencja wzrostowa wskaźnika jest pozytywna. 7,8 8,6 10,5 12,4 12,8 12,5 13,9 16,6 19,2 20,0 0,0 10,0 20,0 30,0 2016 2017 2018 2019 2020 % POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 20,0 17,7 15,5 15,5 13,9 12,8 12,3 12,2 12,1 12,0 11,6 11,4 11,2 11,0 10,0 9,2 9,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 % 8 223 8 307 8 384 8 447 8 465 0 5 000 10 000 2016 2017 2018 2019 2020 miejsca DOLNOŚLĄSKIE 17 052 13 772 10 691 9 340 8 465 8 170 7 460 6 003 5 981 5 900 5 858 5 457 4 449 4 283 3 474 2 989 0 5 000 10 000 15 000 20 000 miejsca

12 Wykres 9. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (2.6.) Liczba zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych w latach 2019-2020 zmniejszyła się o 22,2% (wartość wskaźnika w 2019 r.: 4,5; w 2020 r.: 3,5). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 spadek wyniósł 7,9%, z poziomu 3,8% w 2016 r. Wartość wskaźnika w województwie dolnośląskim w 2020 r. była nieznacznie niższa od średniej w kraju wynoszącej 3,6%. W 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na szóstym miejscu, za województwami: lubelskim (3,1), łódzkim (3,1), mazowieckim (3,2), wielkopolskim (3,3) oraz podlaskim (3,4). Odnosząc się do założonych w Strategii oczekiwanych wartości wskaźnika, w 2020 r. oczekiwana wartość wskaźnika (3,6) była wyższa o 2,9% od osiągniętej wartości wskaźnika. Natomiast oczekiwana wartość na 2030 r. (3,3) została zrealizowana w 94,3%. Dane w ujęciu statycznym (za rok), jak i dynamicznym (za lata) wskazują pozytywną, oczekiwaną, spadkową tendencję wskaźnika. Wykres 10. Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (2.7.) Liczba uczestników imprez masowych ogółem (artystyczno-rozrywkowych, sportowych i interdyscyplinarnych) w latach 2019-2020 zmniejszyła się znacząco o 79,4% (wartość wskaźnika w 2019 r.: 2403 tys. os.; w 2020 r.: 494 tys. os.). Spadek ten wynika z obostrzeń, będących wynikiem pandemii COVID-19. W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano ich zmniejszenie o 77,3%, z poziomu 2176 tys. os. w 2016 r. Zaznaczyć należy, że oczekiwana na 2020 r. wielkość wskaźnika (2220 tys. os.) została już przekroczona o 22,3% w 2017 r. (2390 tys. os.), a oczekiwana na 2030 r. (2300 tys. os.) o 21,5%. Liczba uczestników imprez masowych ogółem na Dolnym Śląsku w 2020 r. stanowiła 10,1% całkowitej liczby uczestników imprez tego typu w kraju (4915 tys. os). Rozpatrując udział województwa dolnośląskiego w zasobach krajowych z lat 2016-2020 stwierdza się, że jest on stały (ok. 9,0% ogółu liczby uczestników w kraju). Analizując wartość wskaźnika dla poszczególnych województw, w 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na szóstym miejscu (za województwami: kujawskopomorskim (652 tys. os.), mazowieckim (584 tys. os.), małopolskim (551 tys. os.), śląskim (512 tys. os.) oraz wielkopolskim (496 tys. os.). Uwzględniając okres pandemii COVID-19 i towarzyszące jej obostrzenia, wielkość wskaźnika można uznać za zadawalającą. 81,1 84,7 87,3 88,5 87,2 81,9 84,8 88,7 89,2 88,8 0,0 50,0 100,0 2016 2017 2018 2019 2020 % POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 92,1 90,0 89,2 88,8 88,7 87,9 87,2 87,1 87,0 85,9 85,0 84,8 84,3 84,1 82,7 80,3 80,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 % 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 3,8 4,3 4,2 4,5 3,5 0,0 2,0 4,0 6,0 2016 2017 2018 2019 2020 POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,2 4,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

13 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 Wykres 11. Liczba uczestników imprez masowych ogółem (artystyczno-rozrywkowych, sportowych i interdyscyplinarnych) na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. CEL 3. Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego Tabela 4. Macierz wskaźnikówmonitorujących realizację Celu 3. Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika [jednostka] Źródło Tendencja 2010-2016 Tendencja 2016-2020 (a) Wartości wskaźników w latach stan oczekiwane 2016 2018 2019 2020 % 2020* % 2030* 2020* 2030* 3.1. Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura) [%] GUS - ▲ 44,8 (d) 53,2 - - - - 47,0 51,0 3.2. Osoby w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu [%] GUS ▼ ▲ 4,3 6,1 6,1 4,9 102,1 89,1 4,8 5,5 3.3. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym [%] GUS ▼ ▼ 10,5 9,9 8,4 - - - 10,0 9,0 3.4. Liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka na 10 tys. mieszkańców [os.] GUS ▼ ▼ 43,5 37,9 32,7 34,3 81,7 87,9 42,0 39,0 3.5. Zdawalność egzaminów maturalnych [%] GUS ▼ ▼ 77,0 77,1 78,7 72,3 92,1 88,2 78,5 82,0 3.6. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców GUS ▲ ▲ 40,4 40,4 42 43 101,2 93,5 42,5 46,0 3.7. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wg BAEL [%] GUS ▲ ▲ 71 74 75 75,7 106,6 103,7 71 73 3.8. Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji muzycznych na 1000 mieszkańców (wg miejsca prezentacji) GUS ▲ ▼ 716 368 375 127 17,5 16,9 725 750 * – wartość oczekiwana Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (3.2.) Udział osób dorosłych uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-64 lata w latach 2019-2020 zmniejszył się o 1,2 p.p. (wartość wskaźnika w 2019 r.: 6,1%; w 2020 r.: 4,9%). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano wzrost o 0,6 p.p., z poziomu 4,3% w 2016 r. Wartość wskaźnika w województwie dolnośląskim w 2020 r. była wyższa o 1,2 p.p. od średniej w kraju wynoszącej 3,7%. Dane z lat poprzednich wskazują, że różnice wielkości wskaźnika między wartościami dla kraju a odnotowanymi w województwie dolnośląskim średnio różniły się o 0,6 p.p. na korzyść województwa dolnośląskiego. Analizując wartość wskaźnika dla poszczególnych województw, w 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na drugim miejscu, za województwem mazowieckim, gdzie udział ten wynosił 5,5%. Odnosząc się do założonych w Strategii oczekiwanych wartości wskaźnika, w 2020 r. na Dolnym Śląsku wartość ta (4,8%) została przekroczona o 2,1%, a wartość założona na 2030 r. (5,5%) została zrealizowana w 89,1%. Tendencja wzrostowa wskaźnika jest pozytywna. Wykres 12. Osoby w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. 2 176 2 390 2 503 2 403 494 0 5 000 2016 2017 2018 2019 2020 tys. os. DOLNOŚLĄSKIE 652 584 551 512 496 494 387 256 223 191 139 131 118 78 59 45 0 200 400 600 800 tys. os. 3,7 4,0 5,7 4,8 3,7 4,3 3,3 6,1 6,1 4,9 0,0 10,0 2016 2017 2018 2019 2020 % POLSKA DOLNOŚLĄSKIE

14 Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (3.4) W latach 2019-2020 wzrosła o 4,9% liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka na 10 tys. mieszkańców (wartość wskaźnika w 2019 r.: 32,7; w 2020 r.: 34,3). Od 2016 r. odnotowano natomiast spadek ich liczby o 21,1%, z poziomu 43,5 na 10 tys. mieszkańców. W2020 r. wwojewództwie dolnośląskimbyła ona niższa o 17,7% od średniej w kraju wynoszącej 41,7. Dane z lat 2016-2020 wskazują, że wartość wskaźnika dla Dolnego Śląska była niższa niż w kraju średnio o 17,4%, co jest zjawiskiem pozytywnym. W 2020 r. Dolny Śląsk znalazł się na czwartym miejscu w kraju, za województwami: wielkopolskim (wartość wskaźnika: 26,9), śląskim (27,6) oraz małopolskim (33,3). Odnosząc się do założonych w Strategii oczekiwanych wartości wskaźnika, w 2020 r. osiągnięta wartość była niższa od oczekiwanej (42,0) o 18,3%, natomiast w stosunku do docelowej wartości na 2030 r. (39,0) była niższa o 12,1%, co jest tendencją pożądaną. Wykres 13. Liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka na 10 tys. mieszkańców w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (3.5.) Zdawalność egzaminów maturalnych w latach 2019-2020 uległa obniżeniu o 6,4 p.p. (wartość wskaźnika w 2019 r.: 78,7%; w 2020 r.: 72,3%). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano spadek o 4,7 p.p., z poziomu 77,0% w 2016 r. W analizowanym okresie czasu w 2020 r. odnotowano najniższą zdawalność egzaminów zarówno w kraju jak i na Dolnym Śląsku, przy czym w województwie dolnośląskim była ona niższa o 1,7 p.p. od średniej w kraju wynoszącej 74,0%. W 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na dziesiątymmiejscu, za województwami: małopolskim (77,9%), mazowieckim (76,7%), podlaskim (75,8%), podkarpackim (75,2%), wielkopolskim (73,9%), śląskim (73,7%), opolskim (73,6%), świętokrzyskim (73,4%) oraz łódzkim (72,5%). Odnosząc się do założonych w Strategii oczekiwanych wartości wskaźnika, w 2020 r. na Dolnym Śląsku wartość ta (78,5%) została osiągnięta w 92,1%, a założona wartość na 2030 r. (82,0%) została zrealizowana w 88,2%. Spadek wielkości wskaźnika w 2020 r. jest niepokojący, przy czym został on również odnotowany w skali kraju. Wykres 14. Zdawalność egzaminówmaturalnych w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. 5,5 4,9 4,8 4,3 4,1 3,8 3,7 3,4 3,1 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,2 2,0 2,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 % 52,1 48,5 45,4 39,5 41,7 43,5 39,3 37,9 32,7 34,3 0 50 100 2016 2017 2018 2019 2020 osób POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 26,9 27,6 33,3 34,3 35,3 35,4 36,8 39,8 41,7 42,8 45,6 49,7 53,7 61,7 62,3 66,8 71,2 0 20 40 60 80 osób 79,0 78,5 79,7 80,5 74,0 77,0 76,1 77,1 78,7 72,3 0 50 100 2016 2017 2018 2019 2020 % POLSKA DOLNOŚLĄSKIE

15 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (3.6.) W toku realizacji Strategii w latach 2019-2020 o 2,4% zwiększyła się liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców (wartość wskaźnika w 2019 r.: 42,0; w 2020 r.: 43,0). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano wzrost o 7,5%, z poziomu 40,0 w 2016 r. Wartość wskaźnika w województwie dolnośląskim w 2020 r. była wyższa o 10,3% od średniej w kraju wynoszącej 39,0. Dane z lat 2016-2020 wskazują, że średnio wartość wskaźnika dla Dolnego Śląska była wyższa o 9,5% niż przeciętnie w Polsce. W 2020 r. Dolny Śląsk znalazł się na drugimmiejscu za województwemmazowieckim (wartość wskaźnika: 48,0). Odnosząc się do założonych w Strategii oczekiwanych wartości wskaźnika, w 2020 r. wartość wskaźnika była wyższa od oczekiwanej (42,5) o 1,2%, natomiast docelowa wartości na 2030 r. (46,0) została zrealizowana w 93,5%. Tendencja wzrostowa wskaźnika jest zadawalająca. Wykres 15. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (3.7.) Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wg BAEL w latach 2019-2020 zwiększył się o 0,9 p.p. (wartość wskaźnika w 2019 r.: 74,8%; w 2020 r.: 75,7%). W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano również wzrost o 4,7 p.p., z poziomu 71,0% w 2016 r. W 2020 r. wartości wskaźnika w województwie dolnośląskim była wyższa o 1,3 p.p. niż średnio w kraju, gdzie wynosiła 74,4%. Na przestrzeni lat 2016-2020 wartość dla Dolnego Śląska była średnio wyższa o 1,4 p.p. od wartości dla kraju. W 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na piątymmiejscu za województwami: mazowieckim (wartość wskaźnika: 78,3%), łódzkim (76,5%), małopolskim (76,2%) oraz pomorskim (76,1%). Odnosząc się do założonych w Strategii oczekiwanych wartości wskaźnika, w 2020 r. na Dolnym Śląsku wartość ta (71,0%) została przekroczona o 6,6%, a założona na 2030 r. wartość wskaźnika (73,0%) została przekroczona o 3,7%. Tendencja wzrostowa wskaźnika jest pozytywna. Wykres 16. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wg BAEL w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. 77,9 76,7 75,8 75,2 74,0 73,9 73,7 73,6 73,4 72,5 72,3 72,2 72,0 71,6 71,4 70,8 69,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 % 37 38 37 38 39 40 42 40 42 43 0 20 40 60 2016 2017 2018 2019 2020 POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 48 43 42 42 41 41 40 39 39 39 38 38 38 37 36 35 29 0 10 20 30 40 50 60 69,9 71,1 72,1 73,4 74,4 71 72,3 74,2 74,8 75,7 0 50 100 2016 2017 2018 2019 2020 % POLSKA DOLNOŚLĄSKIE

16 Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. (3.8.) W latach 2019-2020 znaczącemu obniżeniu, bo aż o 66,1% uległa liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 mieszkańców (wartość wskaźnika w 2019 r.: 375,1.; w 2020 r.: 127,3.). Spadek ten wynikał z obostrzeń, będących wynikiem pandemii COVID-19. W szerszym horyzoncie czasowym 2016-2020 odnotowano zmniejszenie ich liczby o 82,2%, z poziomu 715,8 w 2016 r., na którego wysoki wynik wpłynął fakt przyznania w tym roku Wrocławiowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, co wiązało się organizacją licznych imprez, happeningów i wydarzeń kulturalnych. Wielkość wskaźnika na Dolnym Śląsku w 2020 r. była o 8,4% wyższa niż średnio w kraju, gdzie wynosiła 117,4. Analiza lat poprzednich również wskazuje na wyższe wartości wskaźnika na DolnymŚląsku niż przeciętnie w Polsce. W 2020 r. Dolny Śląsk uplasował się na czwartym miejscu za województwami: mazowieckim (wartość wskaźnika: 288,5), lubelskim (163) oraz kujawskopomorskim (137,8). Jak wskazują wartości wskaźnika z lat ubiegłych, zapisane w Strategii oczekiwane do osiągnięcia na 2020 oraz 2030 rok wartości, wymagają organizacji wydarzeń kulturalnych o znaczeniu europejskim. Stąd też tak ważna jest promocja Dolnego Śląska nie tylko w ujęciu krajowym, ale również międzynarodowym. Uwzględniając okres pandemii COVID-19 i towarzyszące jej obostrzenia, wielkość wskaźnika za 2020 r. można uznać za zadawalającą. Wykres 17. Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 mieszkańców w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2016-2020 oraz w województwach w 2020 r. Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. CEL 4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Tabela 5. Macierz wskaźnikówmonitorujących realizację Celu 4. Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika [jednostka] Źródło Tendencja 2010-2016 Tendencja 2016-2020 (a) Wartości wskaźników w latach stan oczekiwane 2016 2018 2019 2020 % 2020* % 2030* 2020* 2030* 4.1. Udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierzchni ogółem [%] GUS ▲ ▼ 0,40 0,28 0,32 0,32 109,3 37,5 0,35 0,20 4.2. Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem [%] GUS ▲ ▲ 6,5 6,5 9,0 10,2 107,4 46,4 9,5 22,0 4.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych SO2 / NOx [kg na 1 mieszkańca] GUS ▼ ▼ ▼ ▼ 6,9 3,8 4,3 3,7 2,9 3,3 3,1 3,3 51,7 94,3 64,6 113,8 6,0 3,5 4,8 2,9 4.4. Klasa stref dla pyłów zawieszonych PM 10 (wartość średniodobowa): (e) WIOŚ - aglomeracja wrocławska ▼ ▲ C C A - - - B A - miasto Legnica ▼ ● C C C - - - B A - miasto Wałbrzych ▼ ● A C A - - - A A - strefa dolnośląska ▼ ● C C C - - - B A 78,3 76,5 76,2 76,1 75,7 75,4 74,9 74,4 73,8 73,1 72,8 72,8 71,9 71,8 71,5 71,4 69,3 0 20 40 60 80 100 % 379,6 345,2 387,8 374,2 117,4 715,8 377,0 417,9 375,1 127,3 0,0 500,0 1000,0 2016 2017 2018 2019 2020 POLSKA DOLNOŚLĄSKIE 288,5 163,0 137,8 127,3 119,8 117,4 106,0 104,5 93,9 93,6 75,5 75,3 71,2 57,4 39,8 33,1 23,1 0,0 100,0 200,0 300,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxOTg3