Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
Konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informujemy, iż na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) od 22 lutego 2016 r. do 22 marca 2016 r. prowadzone są konsultacje społeczne opracowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego projektu „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres korespondencyjny oraz przedmiot uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

  1. Na piśmie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Świdnicka 12/16, 50 - 068 Wrocław (osobiście lub listownie).
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres:
  3. Ustnie do protokołu w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego, pok. 10. 

W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Uwagi SOOS Ex-ante”