Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Aktualizacja „Analizy Karpackiej”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przystąpiło do sporządzenia aktualizacji „Analizy wybranych uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przestrzennych rozwoju obszaru Karpat”. Instytut Rozwoju Terytorialnego kolejny raz bierze udział w pracach nad tym opracowaniem.

Pierwsza edycja „Analizy uwarunkowań przestrzennych oraz wybranych aspektów społeczno-gospodarczych Obszaru Karpat”, którą przygotował zespół Instytutu Rozwoju Terytorialnego, powstała w 2016 r. Opracowanie to było jednym z podstawowych elementów pracy nad przygotowaniem Strategii Karpackiej – dokumentu będącego narzędziem planowania rozwoju na poziomie makroregionalnym. Pomimo wielu starań na poziomie międzyrządowym, strategia ta nie została dotychczas ustanowiona, jednak zainteresowane strony, w tym rząd RP nie ustają w wysiłkach, aby dokument ten stał się podstawą współpracy państw i regionów w Centralnej i Wschodniej Europie na równi z innymi europejskimi strategiami makroregionalnymi.

Ze względu na dynamicznie zachodzące zmiany zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym, sporządzona analiza wymaga obecnie aktualizacji i przystosowania jej do nowych wyzwań stojących przed regionami Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualizowany dokument ma na celu wsparcie programowania rozwoju Makroregionu Karpackiego w perspektywie 2030 r. oraz powołanie piątej unijnej strategii makroregionalnej. Analiza będzie przedstawić najważniejsze uwarunkowania przestrzenne oraz aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Karpat, tj.: Słowacji, Mołdawii i Rumunii oraz wybranych regionów Czech, Węgier, Polski, Serbii i Ukrainy. W diagnozie zawarte zostanie ponadto porównanie do obszaru Alpejskiego, który objęty został makroregionalną strategią oraz do krajów Unii Europejskiej (UE 28).